„Информационно обслужване“ АД за достъпът до лични данни на лица в Стара Загара

В Община Стара Загора бе входирано по надлежния ред становище на „Информационно обслужване“ АД във връзка с пробив в електронната система за подаване на документи за прием в детските и учебните заведения в Стара Загора.
По този повод, платформата бе временно спряна от съображения за сигурност и
за извършване на проверка от фирмата-разработчик „Информационно обслужване“.
В становището на дружеството се казва:
• Сигнал към служител на „Информационно обслужване“ АД относно публикацията във Facebook е получен на 26 юни 2019 г. 7:59 сутринта по електронна поща;
• Извършен е анализ на постъпилите данни и проверка за наличие на описания проблем;
• Проблемът е потвърден независимо от разработващия екип във Варна и екип в София;
• Незабавно са предприети действия за оперативно информиране на клиентите, използващи тази версия на софтуерния продукт и спиране на публичния достъп до инсталацията, а в последствие и до цялата система;
• Извършен е анализ на атаката, като резултатите са следните:
– Системата дава възможност за въвеждане на ЕГН на дете за организиране на приема в детските заведения;
– При подаване на ЕГН се извършва справка чрез интерфейс към локална база данни „Население“, като информацията, която се връща към потребителя е три имена и постоянен адрес на лицето;
– Атакуващият, използвайки публично достъпния механизъм за съставяне на ЕГН, генерира множество последователни ЕГН (номера), които подава чрез заявки към системата. При съвпадение на генериран номер с издаден такъв, информацията за връзката „ЕГН – три имена – адрес“ се съхранява в базата данни на атакуващия;
– Атакуващият е публикувал изходния код на средството за извличане на личните данни в GitHub на адрес https://github.com/fakedob/grao.
• Разработен е план за коригиране на несъответствието, по който са извършени следните действия:
– отстранена е функционалността за извличане на личните данни по ЕГН;
– реализирана е допълнителна функционалност за търсене на ЕГН в комбинация със
съвпадащо първо име на лицето;
– извършен е преглед на изходния код за наличие на други несъответствия, свързани със сигурността на системата;
– извършено е сканиране за уязвимости на инсталацията;
– след потвърждение на корекцията, новата версия на системата е инсталирана в общината;
– подновен е достъпът до системата от потребителите, тъй като в настоящия момент тя е в реална експлоатация.
• Извършеният преглед на сигурността на системата показа, че не е идентифициран достъп до данните, поддържани от самата система и няма неоторизирани промени в базата данни;
• Извлечени са лог файловете от web сървъра и е извършен анализ на заявките към него за достъп до функционалността за извличане на данни.

„Информационно обслужване“ АД за достъпът до лични данни на лица в Стара Загара

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>