Годишно събрание отчете дейността на съдилищата от Старозагорски съдебен район за 2023 година

 

В Съдебната палата в гр.Стара Загора се проведе Годишно отчетно събрание за дейността през 2023 година на Окръжен съд – Стара Загора и петте районни съдилища. Отчетът бе представен от Председателя на Окръжен съд – Стара Загора, съдия Красимир Георгиев.

Гости на отчетното събрание бяха зам.административният ръководител на Върховния касационен съд, съдия Лада Паунова, административният ръководител на Пловдивския апелативен съд, съдия Магдалина Иванова, административният ръководител на Административен съд – Стара Загора, съдия Бойка Табакова, окръжният прокурор Дичо Атанасов, както и магистрати от съдилищата в съдебния район.

От обобщените данни на доклада е видно, че през 2023 г. в Старозагорски съдебен район са постъпили 21 741 броя граждански, наказателни и изпълнителни дела. Постъпилите дела в Окръжен съд – Стара Загора са с 13% повече в сравнение с 2022 г., а в районните съдилища ръстът на увеличението е с 3%.

Конкретно за Окръжен съд – Стара Загора резултатите сочат, че постъпилите дела са общо 2 843 броя. От тях 877 броя граждански дела – първа и втора инстанция, 488 броя търговски дела – първа и втора инстанция и 1478 броя наказателни дела – първа и втора инстанция. Според отчета е налице увеличение с 29% в постъпленията на наказателните дела. Осем процентов е ръстът на гражданските дела. При търговските дела се наблюдава спад спрямо 2022 г.

От статистическата информация по основните показатели „натовареност по щат” и „действителна натовареност”, характеризиращи дейността и определящи натовареността на съда, е видно, че през 2023 г. тези два показателя са с най-високи стойности спрямо предходните две години (натовареност по щат – 9.94, действителна натовареност -11.31). Тези данни потвърждават, че Окръжен съд – Стара Загора е традиционно сред най-натоварените съдилища в страната, отбеляза съдия Георгиев.

Обобщените изводи от дейността на Окръжен съд – Стара Загора показват, че броят на делата, свършени в тримесечен срок и на тези, приключили със съдебен акт по същество, запазват относително постоянство за анализирания период. Позитивен е фактът, че по тези показателите Окръжен съд – Стара Загора е със значително по-високи от средните за страната процентни стойности.

Съдия Красимир Георгиев обсъди поотделно и данните на районните съдилища в Старозагорски съдебен район, докладвайки високата натовареност на всеки един от тях, съпоставена към навременното постановяване на съдебните им актове.

 

Съдия Георгиев отчете и дейностите на съдилищата в района, осъществявани с цел повишаване доверието на обществото към съдебната власт и в частност на съда – работа по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие.

Отворени съдилища и прокуратури“, провеждане на Ден на отворените врати и други инициативи и събития.

Поздравления за високите резултати отправи гостът на събранието – зам.председателят на ВКС, съдия Лада Паунова. Тя пожела на колегите си да бъдат мъдри в живота и в професията си и да продължават да отстояват върховенството на закона.

Съдия Магдалина Иванова – председател на Пловдивския апелативен съд, отбеляза, че отчетените за пореден път високи резултати показват, че Окръжен съд – Стара Загора е най- натовареният съд в апелативния район. Тя отправи пожелания към магистратите от старозагорския съдебен район за здраве и със същия дух да продължат да работят все така качествено.

Годишно събрание отчете дейността на съдилищата от Старозагорски съдебен район за 2023 година

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>