84 точки съдържа предварителния дневен ред на априлското заседание на Общински съвет Стара Загора

84 точки съдържа предварителния дневен ред на априлското заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 27 април.

Голяма част от дневния ред касае технически точки и приемане на Подробни устройствени планове.

Ето по-важните точки:

 

Точка първа от дневния ред касае Постъпило искане за разсрочване на задължения за местни данъци и такси от „УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ“ АД.

Очаква се общинските съветници да дадат съгласие община Стара Загора да сключи споразумение за партньорство във връзка с кандидатстване на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ по процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ и даване на съгласие предназначението на сградите, обект на интервенция по предложението за изпълнение на инвестицията да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите. Вносител е кметът на Стара Загора.

 

Общински съвет ще приеме и Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора през 2022 година .

На априлската сесия ще се определят представители от Общински съвет, гр. Стара Загора, за участие в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта

 

На 27 април ще бъде определен и  представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 10.05.2023г.

 

84 точки съдържа предварителния дневен ред на априлското заседание на Общински съвет Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>