Възстановяване на здравни права след работа в чужбина

Българските граждани, които живеят и работят в страна членка на Европейския съюз (ЕС), държава от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн), както и Конфедерация Швейцария или в Обединеното кралство, за които е приложимо осигурителното законодателството на някоя от тези държави, нямат задължение да внасят здравноосигурителни вноски в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Не е необходимо те да подават в НАП формуляр за напускането на страната.
При завръщането си в България, всеки български гражданин, който е бил здравноосигурен в държава-членка на ЕС, трябва да възстанови здравноосигурителните си права.
Наличието на здравно осигуряване в другата държава се удостоверява пред НАП с унифициран европейски формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, който удостоверява периодите на задължително осигуряване в тази страна. По този начин се доказва фактът, че сте плащали здравни вноски там и не ги дължите в България за периода, отразен в документа.
Може да бъде представен и друг формуляр/удостоверение, издаден от компетентна институция на съответната държава (извън европейските формуляри), в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази страна, придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач.
Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в офис на НАП или по пощата с обратна разписка. Въз основа на данните, посочени в представените документи, месеците без информация за здравно осигуряване в България ще бъдат коригирани, като се вземат предвид удостоверените периоди на задължително осигуряване в другата държава, и ще бъде актуализиран здравноосигурителният статус на лицето.
Допълнителна информация по въпроси, свързани с компетентността на НАП, е налична в сайта на приходната агенция и на телефоните на Информационния център на НАП: 02/9859 6801 или 0700 18 700, на цена, според тарифите на съответния оператор.

Възстановяване на здравни права след работа в чужбина

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>