БСП – Братя Даскалови: Настояваме да не бъде сключван концесионен договор и изграждане на кариери за добив на варовици до нашата община

БСП – Братя Даскалови: Настояваме да не бъде сключван концесионен договор и изграждане на кариери за добив на варовици до нашата община

Изпратени са писма до президента, министър-председателя, министрите  на околната среда и водите, енергетиката и здравеопазването, както и до областните управители на Стара Загора и Пловдив

„Животът, здравето и поминъкът на населението са от първостепенно значение  в Братя Даскалови  и не желаем в никакъв случай общината от селскостопански район с екологично земеделие, с редица защитени видове животни и птици и с потенциал за развиващ се туризъм, да бъде превърната в място за добив на варовици“, каза председателят на БСП-Братя Даскалови Веселин Калчев по повод инвестиционните намерения на дружеството „Агро Ерг“ за изграждане на кариери за добив на варовици в концесионна площ „Орманите“ на територията на съседното село Тюркмен в община Брезово.  Калчев, заедно със съветниците на левицата Никола Будаков и Станка Матева, се ангажираха да представят проблема в местния парламент след поредица от срещи с жители на съседната община. Те благодариха на Общински съвет – Братя Даскалови, гласувал декларацията с пълно мнозинство, в която се изразява безпокойство и притеснение за възможните негативни последици върху природата, живота и здравето на хората в двете общини  Брезово и Братя Даскалови.

„Инвестиционното намерение изцяло противоречи на приетия с Решение  №327,  от 28.07.2022 год.  План за интегрирано развитие на община Братя Даскалови за периода 2021 г.-2027 г., както и на Визията за развитие на община Братя Даскалови и на стратегическите цели“, каза председателят на Групата на БСП Никола Будаков, който прочете декларацията на БСП на последното заседание на местния парламент.

Според  документа добиването на подобни строителни материали се реализира чрез използването на взривни материали, което от своя страна ще доведе до екологична катастрофа с непоправими последици за живота и здравето на населението в нашата община. Ще се замърсят подпочвените води на с.Тюркмен и близките селища, защото теренът е в непосредствена близост до вододайната зона на селото. Тази кариера се намира само  на 800 метра от братядаскаловското село Гранит и на 400 метра от брезовското село Тюркмен  и на 2-3 км от село Братя Даскалови.

„Напомняме на Министерството на енергетиката, на РИОСВ-Пловдив и „Агро Ерг“ ЕООД, че териториите, в които се предлага кариерата, попада съгласно приетия Общ  устройствен план на община Брезово в зона за земеделски и пасищни земи, в която е забранена промяната на предназначението на земята. Настояваме да не бъде сключван концесионен договор за добив на варовици и изграждане на кариери между дружеството и Министерството на енергетиката. Заявяваме своята решителност за предприемане на всички възможни законови действия, които ще бъдат насочени срещу сключване на концесионния  договор“, сочи още декларацията на Общинският съвет. Декларацията е изпратена до президента, министър-председателя, министрите  на околната среда и водите, енергетиката и здравеопазването, както и до областните управители на Стара Загора и Пловдив.

БСП – Братя Даскалови: Настояваме да не бъде сключван концесионен договор и изграждане на кариери за добив на варовици до нашата община

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>