Равнището на безработица отчетоха от Бюрото по труда

През месец август 2022г. в област Стара Загора на работа са постъпили 437 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 394 лица, по мерки за заетост – 7 лица, по програми – 7, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 29 лица.
93 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 137 са от групата на специалистите и 207 са безработни лица без квалификация.
По степен на образование с висше образование са 83 лица, със средно 233 и с основно и по-ниско 121 лица.
През месец август в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 845 свободни работни места, 798 от които са на първичен пазар на труда. По програми свободните работни места са 23, като от тях 9 са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а тези по мерки са 24.
Равнището на безработица през месец август 2022г. е 3,6% при 4,3% за страната – намалява с 0,1% спрямо предходния месец, а спрямо месец август 2021г. равнището на безработица в областта е намаляло с 0,5% /от 4,1% на 3,6%/.
Към 31.08.2022г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 5 375, като спрямо предходния месец /5 440/ намалява с 65, а в сравнение с месец август 2021г. е с 677 по-малък /от 6 052 през месец август 2021г. на 5 375 лица през 2022г./.
С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Павел баня – 2,2%, Стара Загора – 2,5%, Казанлък – 2,6% а с най-високо – общините Николаево – 34,4% и Братя Даскалови – 20,4%.
Област Стара Загора е на 7-ма позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след София град, Варна, Бургас, Добрич, Габрово и Перник.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 876 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 38,4% /336/, 30,9% са регистрираните от сектор „Индустрия” /271/, от Аграрния сектор – 3,3% /29/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 240 – 27,4%.
През месец август 2022г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 131 жени /58,3%/ и 2 244 мъже /41,7%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 36 /3 167/, а при мъжете намалението е с 29 /2 273/.
Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.
С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 23,6% /1 270/ и от 50 до 54г. – 12,8% /687/.
С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 1,3% /72/.
Безработните лица над 50г. са 1 957 – 36,4% от общо регистрираните.
През месец август 2022г. регистрираните младежи до 29г. общо са 725, като делът им е 13,5% от всички безработни лица. Безработните младежи се увеличават с 1 лице спрямо предходния месец /724/.
Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 852 и съставляват 15,9% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 30 лица /882/.
По образователна структура регистрираните безработни лица са:
С висше образование са 816 души и относителен дял 15,2%. Броят им спрямо предходния месец намалява със 7 лица /823/.
Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 40,4% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 170. Спрямо предходния месец броят им намалява с 8 лица /2 178/.
Безработните с основно и по-ниско образование са 2 389 души или 44,4%. Спрямо предходния месец те намаляват с 50 лица /2 439/.

По професионална структура регистрираните безработни са:
– с работнически професии – 18,3% /986/;
– специалисти – 26% /1 397/;
– без специалност и професия – 55,7% /2 992/.
Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 67. Започналите работа от тези групи през месеца са 22.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
По програми за заетост и обучение работилите лица през месеца са 374.
По мерки за насърчаване на заетостта работилите лица за месеца са 105.
Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора проведе трудова борса
Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора организира и проведе трудова борса за търсещи работа лица на 20.09.2022г. в хотел „Елеганс”. На борсата присъстваха 11 работодатели, един от тях от друг регион. Информацията до търсещите работа лица бе разпространена чрез персонални покани при посещение в Бюрото по труда, фейсбук контакти и чрез съобщения в местните медии.
В резултат 127 търсещи работа лица можеха да избират между 263 работни места, 75% от които в сферата на производството, металообработване и хранителна промишленост. Най-търсените позиции от работодателите са за технически специалисти.

Равнището на безработица отчетоха от Бюрото по труда

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>