Мерки за адаптация към променящия се климат в община Гълъбово

Проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“ бе представен днес в Гълъбово. На 06.12.2021 г. Община Гълъбово сключи договор с МОСВ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Главна цел на финансовият механизъм е да се засилят двустранните отношения между страните Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и страните бенефициери , чрез подкрепа на държавите членки на ЕС с брутен национален продукт под 90% от средния за ЕС и намаляване на социалните и икономически различия в Европейското икономическо пространство.

Продължителност на проекта –е 24 месеца. Крайна дата за изпълнение на дейностите по него– 06.12.2023 г. Бенефициент по проекта е община Гълъбово, партньори са – община Горна Оряховица, община Стамболово и чуждестранна компания със седалище Норвегия.
Проектът има за цел да реализира дейности, свързани с подобряване на компетентността на общинските служители от община Гълъбово, община Горна Оряховица и община Стамболово в областта на Подобряване уменията и експертизата на местно ниво, с цел оценка на ефективността на стратегически планове и мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени, вкл. за редуциране на емисиите на парникови газове и действия при екстремни климатични събития;

Целите на проекта ще бъдат реализирани посредством планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени – организация и провеждане на изнесени обучения за служители на община Гълъбово, община Горна Оряховица и община Стамболово. Една от дейностите е свързана с Оценка и разработване на стратегически планове за адаптация към климатичните промени . Не е пренебрегната е дейността по Публичност и комуникация

Финансиране на проекта – обща сума на допустими разходи 734 408,34 лева . Собствен принос 11 100,24 лв.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>