Даряват имот на старозагорска митрополия в парк „Артилерийски“?

48 точки съдържа дневния ред на редовното октомврийско заседание на Общински съвет Стара Загора.

То ще се проведе на 28 октомври, в неприсъствен вариант, информира председателят Мария Динева.

Като първа точка е внесено предложение на кмета за Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година.

На заседанието се очаква гласуване и на Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара  Загора за периода 2022 – 2024 година

Групата общински съветници на БСП в местния парламент са вносители на предложение за решение, което да регламентира средствата от продажба на общинските жилища да отива специално създадена партида/сметка и те да се използват отново за закупуване на нови общински жилища. В предложението им се казва, че към 31.12.2011 г. фондът е включвал 774 жилища, в т.ч. 717 апартамента и 57 къщи. В началото на 2021 г. общинските жилища са 622, в т.ч. 604 апартамента и 18 къщи. Видно е, че броят на съществуващите общински жилища значително e намалял.

Като четвърта точка в дневния ред е приемане на годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2020 година, съгласно Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Удължаване с 10 години на ползван имот от СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – СТАРА ЗАГОРА” – гр. Стара Загора е решение, което се очаква да бъде подкрепено от Общински съвет.

 

Интерес се очаква да предизвика точка 14 в дневния ред, а именно: Обявяване на имот, находящ се в гр. Стара Загора, кв.“Казански“ за частна общинска собственост  и дарение на  Старозагорската Митрополия. В материалите се отбелязва, че в Община Стара Загора е постъпило писмо от 07.10.2021 г. от Старозагорска митрополия с молба за дарение на общински недвижим имот в парк „Артилерийски“, за строеж на православен храм с площ от 1155 кв. м.

Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 28 октомври, четвъртък, онлайн.

Даряват имот на старозагорска митрополия в парк „Артилерийски“?

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>