ЕВРОПА ДИРЕКТНО – Конференция за бъдещето на Европа: гражданите в центъра на вниманието

 

Първият от четирите европейски граждански панела започва дейността си с пленарно заседание в Страсбург петък, 17 септември, до неделя, 19 септември 2021 г.

Панелите са в центъра на Конференцията за бъдещето на Европа и в тях ще участват 800 граждани от всички среди и всички краища на ЕС. От септември 2021 г. до януари 2022 г. в рамките на четири панела, във всеки от който ще участват 200 граждани, отразявайки демографското и социалното многообразие на ЕС, ще бъдат проведени обсъждания и отправени конкретни препоръки относно желаната бъдеща посока на развитие на Европа. Поне една трета от участниците във всеки панел ще бъде на възраст под 25 години.

 

В рамките на многоезична среда участниците във всеки панел ще се срещнат три пъти, за да обсъдят съответно следните теми:

 

1) по-силна икономика, социална справедливост, работни места/образование, младеж, култура,спорт/цифрова трансформация;

2) европейска демокрация/ценности, права, върховенство на закона, сигурност;

3) изменение на климата, околна среда/здраве; както и

4) ЕС по света/миграция.

 

Участниците във веки панел ще са се срещнали поне веднъж, за да дадат старт на работата си, преди следващото пленарно заседание на Конференцията на 22—23 октомври.

Конференцията и по-специално европейските граждански панели са безпрецедентно транснационално и многоезично упражнение по съвещателна демокрация, което предоставя на европейските граждани централна роля при оформянето на бъдещето на ЕС. Като част от Конференцията гражданите могат също да представят своите идеи в рамките на многоезична цифрова платформа и на многобройни прояви на национално и европейско равнище.

Европейските граждански панели ще приемат приноса от многоезичната цифрова платформа на Конференцията, като се започне от първия междинен доклад, публикуван на 15 септември. Техните разисквания ще се основават и на препоръките, отправени в рамките на националните граждански панели, организирани в контекста на Конференцията в различни държави членки.

До заключителната сесия на панелите участващите 800 граждани ще формулират препоръки, които ще бъдат представени и обсъдени на пленарното заседание на Конференцията. 20 граждани, избрани в рамките на всеки панел, ще проведат обсъждания заедно с избраните представители на институциите и съвещателните органи на ЕС, националните парламенти, социалните партньори, гражданското общество и други заинтересовани страни – всички те като пълноправни членове на пленарното заседание на Конференцията. След като тези препоръки бъдат представени от гражданите и обсъдени с тях, пленарното заседание ще представи на базата на консенсус предложения на Управителния съвет, който ще изготви доклад в пълно сътрудничество с пленарното заседание и при пълна прозрачност. Трите институции – Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия – започнаха бързото разглеждане на това как да предприемат ефективни последващи действия по този доклад, всяка в рамките на своята сфера на компетентност и в съответствие с Договорите на ЕС.

 

Следващи стъпки

По време на първите си пленарни заседания панелите ще обсъдят различните виждания на гражданите за бъдещето и ще изберат върху кои подтеми да съсредоточат обсъжданията си. Те ще изберат също така своите представители на пленарното заседание на Конференцията. Първото пленарно заседание на всеки панел ще се проведе в Страсбург (т.е. панел 1 на 17—19 септември, панел 2 на 24—26 септември, панел 3 на 1—3 октомври и панел 4 на 15—17 октомври), второто онлайн, а третото в други европейски градове (Дъблин, Флоренция, Варшава и Маастрихт), при пълно спазване на приложимите мерки за здравето и сигурността. Първите два панела ще представят и обсъдят своите препоръки на пленарното заседание на Конференцията през декември 2021 г., а третият и четвъртият ще го направят през януари 2022 г.
Контекст
Четирите европейски граждански панела са един от стълбовете на Конференцията за бъдещето на Европа и се организират съвместно от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия.
Участващите граждани бяха избрани на случаен принцип от независимо дружество за проучване на общественото мнение съгласно пет критерия, за да се отрази многообразието на ЕС: географски произход (националност и произход от град/село), пол, възраст, социално- икономическо положение и ниво на образование. Младите хора на възраст между 16 и 25 години съставляват една трета от всеки панел, като се зачита балансът между половете. За да се подсили прозрачността, пленарните разисквания (т.е. обсъждания между всички 200 граждани) ще бъдат предавани по интернет на живо на многоезичната цифрова платформа на Конференцията на 24 езика.

 

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>