ЕВРОПА ДИРЕКТНО – предаване на ТВ ЗАГОРА – 22 юни

На 19 юни, събота, в Страсбург се състоя учредителното пленарно заседание на Конференцията за бъдещето на Европа.
Пленарното заседание бележи още един важен момент за Конференцията – безпрецедентна, открита и приобщаваща проява на европейска демокрация.

След встъпителните изявления на съпредседателите на Изпълнителния съвет, представителите на участващите страни, в т.ч. гражданите, обсъдиха целта на Конференцията и очакванията, свързани с нея, включително европейските граждански панели, националните панели и прояви, както и многоезичната цифрова платформа. Съпредседателите приветстваха и „Лисабонското събитие на европейските граждани“, организирано на 17 юни в Португалия.

Втората част беше съсредоточена върху въпроси с предимно процедурен характер, включително графика на пленарните заседания на Конференцията, европейските граждански панели и европейската гражданска проява.

В Мултимедийния център на Парламента можете да гледате редактиран видеоклип или цялата сесия.

Следващи стъпки

Европейските граждански панели ще се срещнат през септември и октомври, за да подготвят приноса си за бъдещите пленарни дебати. Приносът ще включва препоръки, по които Съюзът да предприеме действия, въз основа на предложенията на гражданите, събрани чрез платформата. Конференцията се ангажира да предостави максимална възможност за участие на младите хора. Част от тези усилия е и подготвителната работа за Срещата на европейската младеж (EYE), която Европейският парламент организира на 8–9 октомври. Следващата пленарна сесия е насрочена за 22–23 октомври.

Контекст

Пленарната сесия на Конференцията включва 108 представители на Европейския парламент, 54 на Съвета (по двама от всяка държава членка), трима на Европейската комисия, както и 108 представители на всички национални парламенти, участващи на равни начала, и граждани. 108 европейци ще участват в обсъждането на идеи, произтичащи от гражданските панели и многоезичната цифрова платформа: 80 представители от европейските граждански панели, от които най-малко една трета ще бъдат на възраст под 25 години, и 27 от национални граждански панели или от прояви на Конференцията (по един на държава членка), както и председателят на Европейския младежки форум. Подборът на представители на гражданите ще бъде завършен в най-скоро време.

Ще вземат участие и по 18 представители от Комитета на регионите и от Европейския икономически и социален комитет, както и по 8 представители на социалните партньори и на гражданското общество. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ще бъде канен при обсъждането на международната роля на ЕС. Могат да бъдат канени и представители на ключови заинтересовани страни. Пленарната сесия на Конференцията ще бъде балансирана в съотношението между мъже и жени.

Гражданите в цяла Европа вече могат да участват в Конференцията чрез многоезичната цифрова платформа, достъпна на всички 24 официални езика на ЕС.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>