Община Стара Загора обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен уредник“ в къща музей „Гео Милев“

Община Стара Загора обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен уредник“ в къща музей „Гео Милев“. Кандидатите ще трябва да защитят концепция за дейността и развитието на къща музей „Гео Милев“- Стара Загора за период от три години

Главният уредник организира, ръководи и контролира цялостната дейност на къща музей „Гео Милев“, свързана с пълноценното участие на музейната институция в регионалния и национален културен живот и провеждането на държавната политика по опазване на движимите културни ценности и музейното дело.

Кандидатите трябва да имат висше обаразование в направление „Филология“ или „Социология, антропология, науки за културата“. Професионален опит – 2 години в съответното професионално направление също е необходим, както и владеене на английски език.

Претендентите трябва да имат компютърни умения, да притежават управленска и организационна компетентност, да познават националното законодателство за опазване на културното наследство и музейното дело.
Като предимство се считат присъдени научни степени или научни звания, опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.

Необходимите документи за участие в конкурса може да намерите на сайта на Община Стара Загора. Концепцията трябва да съдържа:
а/ анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
б/ определяне на целите, приоритетните области, в/ тенденции и възможности за развитието на музея като културна и научна институция и мястото й в музейната мрежа; г/ представяне и популяризиране на музея чрез електронните медии и печатни издания
Документите за участие в конкурса се подават в Общината до 26 юни.

Община Стара Загора обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен уредник“ в къща музей „Гео Милев“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>