Конкурс за управител на общинско дружество „Мересев“

Конкурсът за управител на общинското дружество „Мересев“ е в ход. Крайния срок за приемане на документи е 14 април в Община Стара Загора. Припомняме,новоизбрания управител Мария Бонева подаде изненадваще оставка преди две седмици, а на последната сесия Общински съвет даде 70 хил. Лв.безлихвен заем на дружеството.

Конкурсът за нов управител на Мересев е в ход до 14 април. Кандидатите трябва имат завършено висше образование в една от следните области: Икономически науки, Стопански науки и администрация или Технически науки, и професионален опит по съответната специалност минимум 5 години. Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност, да не са били управителни органи или неограничено отговорни съдружници в търговско др ноужество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати, трябва да разработят и представят програма за развитието и дейността на „Мересев” ЕООД Стара Загора за тригодишен период на управление. Конкурсът ще се проведе на два етапа, съобщават от Общината.

Първи етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. Втори: Представяне на разработената програма от кандидатите и провеждане на събеседване с тях.

Протоколът на комисията за допуснатите кандидати до конкурса, както дата, място и час на провеждане на втория етап на конкурса, ще се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора – www.starazagora.bg.

Информация необходима за разработване на програмата и проект на договор за възлагане на управлението, ще се предоставят на кандидатите в Община Стара Загора, етаж 4, стая 405, всеки работен ден, в срок от 19.04.2021г. до 29.04.2021г.
Необходимите документи за кандидатстване вижте на сайта на Община Стара Загора.

Конкурс за управител на общинско дружество „Мересев“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>