71 точки съдържа предстоящата сесия на Общински съвет

На заседанието в четвъртък ще се приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора.

Изменение в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено  дете на територията на община Стара Загора – първо четене предлага Стефан Анков.

Кметът е вносител на няколко предложения, касаещи Освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер местни такси за ползване на общински площи.

Удължаване срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общински терени, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

Общинските съветници ще разгледат Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2022 – 2024 година, както и Промяна числеността на персонала в Общинска администрация и в местните бюджетни дейности, финансирани към общинските отрасли, считано от 01.01.2021 година.

Десета точка касае приемане на нова „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Стара Загора.“

Очаква се Общински съвет да приеме Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2021 г..и да изслушат Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2020 година

На тази сесия се внасят отново изтеглените точки от м. февруари за Даване съгласие на общинското търговско дружество „Мересев“ ЕООД за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения в административно производствената сграда на ул.“Димчо Стаев“ № 28 на СНЦ „КАРАТЕ КЛУБ БЕРОЕ“, за съвместно ползване със СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КИКБОКС И МУАЙ-ТАЙ ГЛОРИ ПРО ТИМ“ и Предоставяне за безвъзмездно  ползване на  СНЦ “ТЕНИС КЛУБ“ – гр. Стара Загора на част от имот – публична общинска собственост.

71 точки съдържа предстоящата сесия на Общински съвет

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>