Отново търсят инвеститор за мястото на бившия Общински съвет и при разсрочено плащане

В дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет отново има предложение за учредяване право на строеж за изграждане на сграда на мястото на бившия общински съвет с площ от 828 кв. М.

Припомняме, имотът е актуван с акт за частна общинска собственост от 21 май 2019 година с решение на Общински съвет Стара Загора.

 

Въпреки организираните три поредни тръжни процедури не се явиха кандидати за участия, припомнят от общинска администрация. При първоначална цена от 1 915 000 лв. без ДДС на търговете на 25.03 и 29.04.2020 г. не се явиха кандидати.

С решение № 335 по протокол № 11/28.05.2020 г. Общински съвет Стара Загора e определил нова цена за учредяване право на строеж в размер на 1 520 000 лв. без ДДС. В изпълнение на решението са проведени две тръжни процедури : първата на 22.07.2020 г. , на която се е явил само един кандидат и търг не се е провел и втора на 02.09.2020 г. , на която не са се явили кандидати за участие.. С решение № 529 по протокол № 14/24.09.2020 г. Общински съвет Стара Загора дава своето съгласие за учредяване право на строеж на цена 1 380 000 лв. без ДДС. В изпълнение на решението е проведена една тръжна процедура на 26.11.2020 г., на която не са се явили кандидати за участие.

Затова на предстоящата сесия на 28 януари, в предложението за решение  има предложение за разсрочено плащане. Участникът спечелил търга, може да внесе достигната на търга цена и на разсрочено плащане на три равни части, като първата вноска се извърши до 14 дни от датата на връчване на заповедта по чл. 70, ал.1 от НРПУРОС, втората вноска до четвъртия месец от датата на връчване на тази заповед и третата до осмия месец.

Спечелилият търга е длъжен да разработи проект, който изцяло да бъде съобразен с класирания на първо място, съгласно Решение № 10-00-1103/ 24.06.2019 г. на кмета на Общината предварителен проект за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора.

 

Отново търсят инвеститор за мястото на бившия Общински съвет и при разсрочено плащане

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>