38 са точките от дневния ред за предстоящата декемврийска сесия на Общински съвет Стара Загора

38 са точките от дневния ред за предстоящата декемврийска сесия на Общински съвет Стара Загора, която ще се проведе на 17 декември.

На второ четене се очаква да се приеме Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора.

Също на второ четене ще се гледа Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

По предложение на общински съветници от ГЕРБ влиза и проект на наредба за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в Община Стара Загора“.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на  местните данъци на територията на община Стара Загора, с вносител председателят на Общински съвет Мария Динева ще се гледа на първо четене.

На декемврийското заседание се очаква да се гледат и два Привилника – единият за съфинансиране на културни проекти, а вторият за устройството и дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие.

Кметът е вносител и се очаква да бъде приета Общинска стратегия за развитие на младежта за периода 2021 – 2027 г.  и План за действие за 2021г., в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на младежта за периода 2021 – 2027 г.

10 точка касае – .Даване на съгласие за кандидатстване на община Стара Загора с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 с конкретни бенефициенти общини, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

На заседанието през декември ще се приемане годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2019г

Ще се гледа точка и за Избор на управител на „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД  гр. Стара Загора

Очаква се общинските съветници да вземат решение за предоставяне на общински имот МЕРЕСЕВ, а именно – помещение с площ  247 кв.м.по кадастрална карта, за безвъзмездно ползване от общинските културни организации: Общински духов оркестър Стара Загора и Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“.

38 са точките от дневния ред за предстоящата декемврийска сесия на Общински съвет Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>