Община Чирпан с готов План за интегрирано развитие за 2021-2027 година

ОБЩИНА ЧИРПАН ИМА ГОТОВ „ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧИРПАН за следващия програмен период – 2021-2027 г.”

Управителят на „Институт за управление на програми и проекти” ООД, г-жа Петя Донова връчи на Кмета на община Чирпан – г-н Ивайло Крачолов одобрения и съгласуван План за интегрирано развитие на Община Чирпан.

Припомняме, Планът бе приет от Общински съвет град Чирпан с Решение № 182 през месец септември.

 

 

Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е регламентирано в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от март 2020 година (изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г.), както и правилника за неговото прилагане. В новия програмен период 2021-2027 г. ПИРО обединяват в рамките на един стратегически документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които се изготвяха в периода 2014-2020 г.

Планът за интегрирано развитие на община Чирпан е със срок на действие 7 години. Той е съобразен с нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината и в съответствие с целите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. – „Европа по-близо до гражданите, чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

В него са определени средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини. Осигурена е пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

Част от колектива разработил плана е арх. Белин Моллов. Като комплимент към екипа на Общината, управителят на „Институт за управление на програми и проекти” ООД, подари на г-н Ивайло Крачолов картина, акварел изработена от арх. Моллов, която е и корица на разработеният план, с пожелания за успешна реализация на всички заложени в ПИРО цели.

ПИРО е публично достъпен на сайта на Община Чирпан.

Община Чирпан с готов План за интегрирано развитие за 2021-2027 година

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>