В Гълъбово затварят дейността на закритите и открити пазари

Преустановява се дейността на всички закрити и открити пазари на територията на общината, като се разрешава единствено продажбата на плодове, зеленчуци и всякаква друга земеделска продукция.

 

 

ЗАПОВЕД  № 614   /   27.10.2020 г./      гр. Гълъбово

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63в от Закона за здравето, във връзка с т. IIIот Заповед №РД –01-572/ 07.10.2020 г. на Министъра  на здравеопазването, във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от 25.09.2020 г за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на МС от 14.05.2020 г извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на МС от 12.06.2020 г,  Решение № 418 на МС от 25.06.2020 г; Решение № 482 на МС от 15.07.2020 г, Решение № 525 на МС от 30.07.2020 г и Решение № 609 на МС от 28.08.2020 г и във връзка с намаляване риска от разпространение на COVID -19

Н А Р Е Ж Д А М:

I.Считано от 27.10.2020 г въвеждам мерки за осъществяване на превенция и контрол на територията на община Гълъбово във връзка с намаляване на риска от разпространението на COVID – 19 до второ нареждане и издаване на изрична заповед, както следва:

Преустановява се дейността на всички закрити и открити пазари на територията на общината, като се разрешава единствено продажбата на плодове, зеленчуци и всякаква друга земеделска продукция.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Гълъбово.

Препис от заповедта да се връчи на Заместник кметове, Началник РУ „Полиция“ гр. Гълъбово при  ОДМВР – Стара Загора, Кметовете на населените места в община Гълъбово.

 

За Кмет на Община Гълъбово

 

…./Г. Дурмуш – Шакир – Зам. Кмет/

Съгл. Заповед № 607/ 26.10.2020 г на Кмета на Община Гълъбово

 

В Гълъбово затварят дейността на закритите и открити пазари

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>