ТЮФ проведе редовния си надзорен одит в „Мини Марица-изток”  ЕАД

Сертифициращият орган „ТЮФ Рейнланд- България“ ЕООД проведе
редовния си надзорен одит на Интегрираната система за управление на
качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда в
поделенията на „Мини Марица-изток” ЕАД.
Одиторите не са констатирали несъответствия и ще препоръчат
продължаване на сертификата. След като са разгледали заповедите на
изпълнителния директор и протоколите от Извънредния оперативен щаб за
недопускане разпространението на пандемията от COVID 19 на територията
на дружеството, те са изразили задоволство от предприетите мерки.
Съобразявайки се с мерките тази година надзорният одит се проведе
нетрадиционно в Информационния център в управлението на Дружеството.
Там предварително бяха събрани всички необходими документи, които се
допълваха с поисканите допълнително по време на прегледа им.
Функционирането на системите за управление беше проверено
извадково. Прегледаните документи бяха в съответствие с изискванията на
стандартите и регламентите в документацията на системите за управление.
Освен това бяха взети предвид и особеностите на процесите в организацията
и изискванията на приложимите законови и регулаторни изисквания. Това
беше извършено чрез провеждане на разговори и преглед на съответните
документи и записи. Констатациите от одита и възможностите за подобряване
са посочени в т. 4 на докладите.
„Мини Марица-изток“ ЕАД е внедрила и прилага ефикасна система за
управление за постигане на нейната политика и цели. Съгласно целите на
одита екипът за одит потвърждава, че системите за управление на
организацията изпълнява изискванията на стандартите, адекватно се прилага
и поддържа.
Докладите от проведения надзорен одит на системата за управление на
здравето и безопасността при работа – BS OHSAS 18001:2007 и системите за
управление на качеството – БДС EN ISO 9001:2015 и на околната среда – БДС
EN ISO 14001:2015, са публикувани на корпоративния портал на
дружеството.

ТЮФ проведе редовния си надзорен одит в „Мини Марица-изток” ЕАД

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>