КПКОНПИ наложи глоба от 10 000 лв. на бившия директор на РЗИ

На редовно заседание, проведено на 1 юли 2020 г., Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прие решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на д-р Златина Нанева – директор на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Стара Загора.

Производството е започнало по сигнал, в който се твърди, че съпругът й е собственик на хоспис („Хоспис – ЗН“ ЕООД), а тя е и началник на служителите на РЗИ – Стара Загора, които извършват контрол на дейността на хосписа и на негови конкурентни обекти в града.

Задълженията на Нанева се изразяват в ръководство, организация, контрол, координация и отчет на изпълнението от служителите в инспекцията. Тя, като директор на институцията, ежегодно възлага проверки на обекти, които подлежат на държавен здравен контрол.

От събраните в хода на производството доказателства е установено безспорно, че всички проверки на „Хоспис – ЗН“ се извършват от пряко подчинени на нея служители., които не са установили нарушения в периода 2017 – 2019 г. По отношение на конкурентен хоспис при извършени проверки са давани предписания за отстраняване на констатирани нередности.

В същия период Нанева е имала възможността да упражнява влияние върху служителите и ръководената от нея здравна инспекция. Тази възможност е използвана в полза работата на нейния съпруг, с което е реализирана нематериална облага.

С решение на КПКОНПИ, на д-р Нанева е наложена глоба в размер на 10 000 лв.

 

КПКОНПИ наложи глоба от 10 000 лв. на бившия директор на РЗИ

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>