Община Стара Загора обявява процедура за избор на партньори по подготовка и изпълнение
на проект за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-
2.056 – „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване на достъпа до образование-компонент 2".
Целта на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното
включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на
уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.
Настоящата програма включва директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е
посредством реализирането на т.нар. „меки мерки“ (интеграцията на пазара на труда,достъп
до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) в рамките на ОП РЧР и
ОП НОИР да се допълнят изпълняваните инвестиционни проекти от общините-бенефициенти
по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г, с включени мерки за изграждане на социални
жилища.
Община Стара Загора обявява процедура за избор на партньорски организации за подготовка
и изпълнение на проект попроцедура за директно предоставянена безвъзмездна финансова
помощ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване на достъпа до образование"-Компонент 2,  финансирана по ОП „Развитие на
човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интеригентен растеж“.
Допустими партньори за дейностите по ОП РЧР са неправителствени организации, Центрове
за информация и професионално ориентиране, Читалища, Работодатели (съгласноКТ) и
Доставчици на социални и здравни услуги.
Допустими партньори за дейностите по ОП НОИР са:.Държавни и общински детски градини,
Държавни и общински училища и Юридическите лица с нестопанска цел, определени за
извършване на общественополезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА.
Процедурата за избор на партньори ще стартира на 29 юни. Краен срок за подаване на
Заявления от кандидат-партньори е 31.07.2020 год. 15:00 часа в стая 313, етаж 3-ти в
сградата на Община Стара Загора.

Община Стара Загора стартира проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>