Програма „Заедно за всяко дете“ – цели и резултати за област Стара Загора

Резултати от Националната програма „Заедно за всяко дете“ представиха пред обществеността началникът на инспектората по образование Татяна Димитрова и експерти.

 

През м. септември 2017 година с решение на Министерски съвет започнаха работа екипи по задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. С Постоновление №100 от 8 юни 2018 се създаде Механизъм за съвместна работа на инситуциите по обхващане и включване в образователната система на деца, с което дейността на екипите стана постоянна и се регламентираха ангажиментите на всички институции.

На територията на Област Стара Загора през учебната 2018-2019 г. работиха 68 екипа за обпват, коментира началникът на инспектората г-жа Димитрова.Сформирани и ефективно функциониращи са 75 междуинституционални екипа, вкл. Представители на инспектората, образователните институции, общини, дирекции Социално подпомагане , МВР и др.

При системно отсъствие на децата и учениците от детска градина и училище се прилагат следните мерки – спиране на месечните помощи за допуснати 5 и повече неизвенени отсъствия, прекратяване на месечната помощ или акт за установяване на административно нарушение и връчване на наказателно постановление.

Фокусът е върху ежедневната посещаемост, особено там където има концентрация на малцинствени групи. Динамиката на времето изисква постоянно модернизиране на системата, както и мотивиране на учителите, търсейки индивидуалния подход,  е общото заключение на експертите в образователния сектор.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>