Важна информация от ВиК

Във връзка с изградените по Оперативни програми, финансирани от европейски фондове улични канализационни мрежи, включително и сградните канализационни отклонения към имотите  – „Битово – фекална канализация на село Богомилово, община Стара Загора  Етап II и Етап III” и „Интегриран воден Проект изграждане и разширение на ВиК мрежата на град Раднево“

На основание чл. 84 от Закона за устройство на територията алинея (4) Собствениците на застроени недвижими имоти са длъжни да се присъединят към изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения.

 

Услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води се въвеждат за всички потребители в село Богомилово и за град Раднево, както следва:

Цена за отвеждане на отпадъчни води  – 0,10 лв/куб.м

Цена за пречистване  на отпадъчни води:

  • за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители – 0,36 лв/куб.м
  • Степен на замърсяване 1 – 0,36 лв/куб.м
  • Степен на замърсяване 2 – 0,71 лв/куб.м
  • Степен на замърсяване 3 – 1,07 лв/куб.м

Към цената на услугата се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС (ДВ бр.33 1998г).

Подадените Декларации за липса на включване към изградените канализационни мрежи да се считат за невалидни.

Декларации могат да се подават единствено при липса на изградена улична канализация.

Цените ще бъдат начислени от 01.11.2018г.

Важна информация от ВиК

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>