Първа копка на ремонта на пешеходната зона

На 03.10.2017 г. от 13.00 ч. ще бъде отслужен водосвет и направена символична първа копка за начало на дейностите по изпълнение на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“.
Проектът е финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Региони в растеж»2014-2020.
На 25.09.2017 год. бяха подписани протоколи, образец 2 за откриване на строителна площадка между ДЗЗД „Красивата Стара Загора“, град Бургас и община Стара Загора за изпълнение на строителните работи на следните обекти:
 Обект 1 – Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около община Стара Загора – УПИ ІІ 3560, кв. 1004 по плана на град Стара Загора;
 Обект 2 – Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходната зона по бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“.
Проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап ІІ“ е част от реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора. Той съответства и допринася за постигане целите на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>