Община Стара Загора започва рекултивация на сметището в местността „Мандра баир“

Община Стара Загора кандидатства с проект за 11 300 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), предназначени за рекултивация на старото общинско депо в местността „Мандра баир“.

Проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Стара Загора“ включва предепониране и уплътняване на съществуващите отпадъци извън новопроектираното сметищно тяло с обем 225 000 м3, изграждане на охранителна дига и полагане на 20 см. запечатващ слой от пръст. Предвижда се изграждане на 9 газови кладенеца и 9 статични инсталации за обезвреждане на сметищен газ чрез изгаряне на факел, на дренажна система за улавяне и временно съхранение на инфилтрата и отвеждащ канал с обща дължина 1686 м. Ще бъде извършена техническа рекултивация на площ от 121 480 м2, която включва полагане на минерален запечатващ пласт от 50 см. глина, пласт земна маса с дебелина 70 см и хумусен пласт с дебелина 30 см. Предвидената биологична рекултивация на площ от 118 700 м2 включва подготовка на почвата за затревяване и засаждане на храстова растителност, както и поддържане на растителността за период от три години.

След изпълнение на всички дейности по закриване и рекултивация на старото общинско депо всички засегнати имоти ще могат да се ползват за  пасище.

Изграждането на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, в землището на с. Ракитница, приключи в края на 2016 г. След продължителни съдебни процедури по обжалване на издаденото комплексно разрешително, обектът беше въведен в реална експлоатация на 03.01.2017 г.

След проведена процедура по реда на ЗОП е избран изпълнител, който е изготвил Работен проект за рекултивация на старото общинско депото. Работният проект е одобрен по реда на ЗУТ, издадено е и Разрешение за строеж.

Техническата рекултивация се предвижда да бъде изпълнена за 10 месеца, а биологичната ще се осъществява в продължение на 3 години.

След одобряване на проекта за финансиране от ПУДООС ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител за извършване на дейностите по рекултивация.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>