Определиха реда за ползване на Регионалното депо

Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора определи правилата, реда и таксите за издаване на разрешение за ползване на новоизградената Регионална система за управление на отпадъците, притежание на физически и юридически лица, които не са членове на сдружението.
ВИДЕО
Право да ползват Регионалната система за управление на отпадъците ще имат само физически или юридически лица, които развиват дейност на територията на общините, членуващи в Регионалното сдружение. Отпадъците им ще се депонират само в Клетка 1 на Регионалния център за управление на отпадъците в землището на с. Ракитница. Освен това, ще се приемат само отпадъци, които по количество, код, наименование и начин на третиране съответстват на условията на Комплексното разрешително за работа на центъра.
През месец януари 2017 год. предстои въвеждане в експлоатация на Регионалния център за управление на отпадъците, който се намира в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.
Желаещите да ползват Регионалната система за управление на отпадъците физически и юридически лица, които не са членове на сдружението, трябва да внесат Заявление в Община Стара Загора, придружено от Доклад и становище на РИОСВ – Стара Загора. След извършване на съответни проверки и оценки на заявеното, се сключва договор с Община Стара Загора, за приемане за депониране на отпадъци за срок от една календарна година.
Разрешеното общо годишно количество на отпадъци за депониране в Регионалната система, не може да бъде по-голямо от 10% от годишния капацитет на клетка 1 от Регионалния център за управление на отпадъците – Стара Загора, който е 130 000 т. Заявилите желание да ползват Регионалната система за управление на отпадъците заплащат авансово по банков път цялата сума за третиране на заявеното количество отпадъци и дължимите отчисления. Единичната цена за депониране – 32.16 лв./тон

Категория: Без категория
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>