Регионалният център за управление на отпадъците е най-големият обект от инвестиционен проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C007/29.08.2012 год. Инвестиционният проект е на обща стойност 51 667 558,06 лв., от които 41 721 553,14 лв. европейско съфинансиране; 7 362 627,02 лв. национално съфинансиране и 2 583 377,90 лв. собствен принос на общините от региона.

Бенефициент по договора за безвъзмездна финансова помощ е Община Стара Загора, а партньори са всички останали общини от област Стара Загора, община Твърдица от област Сливен и СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора. Регионалната система за управление на отпадъците ще обслужва 368 344 жители от всички населени места на 12-те общини от региона.

Модерният и снабден с високотехнологични съоръжения Регионален център, втори по големина в България, беше открит днес с тържествена церемония и водосвет, отслужен от отец Роман от храма „Св.Николай“. Лентата прерязаха премиерът Бойко Борисов, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, областният управител на област Стара Загора Георги Ранов и кметове на общини от региона.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров изрази задоволството си от откриването на новата придобивка като припомни важността на обекта за жителите на региона. „Всички граждани трябваше да плащат големи непосилни такси, защото най-близкото съоръжение – в Шишманци, е на 80-90 км. Това означава в пъти да вдигнем таксата и да обременим гражданите. Затова съм изключителен радостен, че успяхме да завършим този проект. Искам да благодаря на премиера и министъра на околната среда и водите, защото съдействаха да завършим този важен за старозагорска област проект, с който решихме важен за Стара Загора проблем, стоял поне 30-40 години пред нашия град и другите общини“, отбеляза той.

Регионалният център – Стара Загора, ще приема за третиране неопасни твърди битови отпадъци от всичките 12 общини в региона. От 5-те общини – Стара Загора, Опан, Бр. Даскалови, Чирпан и Раднево, те ще бъдат транспортирани директно, а от останалите ще идват компактирани от трите претоварни станции.

В приветствието си към присъстващите премиерът също подчерта, че проектът решава много проблеми на общините, стояли пред тях години наред. Екология, здраве и ниски такси, така обобщи той ефекта от експлоатацията на съоръжението. „България става все по-чиста, подредена и приятна за живеене. Много бързо забравяме какво е било. Нека имаме памет и нека да честитим, не само добрия старт на „Берое“ в европейските клубни турнири, а и на всички жители на региона, които придобиват тази собственост“, каза Бойко  Борисов.

Екоминистърът акцентира на факта, че системата на новото депо е изградена така, че да отговаря на всички съвременни изисквания, като се опазват не само почвите и водата, но и въздуха. „Тук за първи път се реализираха инвестиции, свързани с изцяло нови и уникални технологии. В компостиращата  инсталация ще се преработва отпадъка, който ще минава през четири биофилтъра и стружки от борови кори, така че да не се допуска дори замърсяване на въздуха. По-голямата част от пречистените води  ще се използва за технологични нужди“, заяви министър Василева. Тя съобщи още, че девет стари нерегламентирани сметища ще бъдат закрити. „Правителството взе решение по ПУДООС, със средства от националния бюджет, да бъдат подпомогнати общините, които имат проекти за рекултивация на старите сметища. Близо 560 млн.лв. ще бъдат инвестирани в сектор „Отпадъци“ по новата оперативна програма“, допълни екоминистърът.

Сегашното градско сметище на Стара Загора „Мандра баир“ ще бъде закрито. Чрез реализацията на проекта ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, както и въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците. Като краен резултат се очаква да намалее замърсяването на околната среда в общините от регион Стара Загора.

В експлоатацията на обектите от Регионалната система ще бъдат заети 64 лица, от които 32 ще обслужват Регионалния център за управление на отпадъците Стара Загора. По проекта са изградени и претоварни станции  за общински отпадъци в общините Казанлък, Гурково и Гълъбово.

В изграждането на Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора, в землището на с. Ракитница, са инвестирани 32, 5 млн. лв. Изпълнител на строителните дейности е  ДЗЗД „Иринополис“, с  участници „Водстрой 98“ АД, „Инфраструктурно строителство“ ЕООД, „Трейс груп холд“ АД и „Енерго ремонт строй“ ЕООД. В момента тече процедура на обществена поръчка за избор на оператор. Съоръжението ще заработи до края на годината.

Обектът е разположен на площ от 325 декара и включва Клетка за депониране на неопасни отпадъци с обслужваща инфраструктура, Общински център за рециклиране, Инсталация за сепариране и закрито компостиране, Система за улавяне на газовете. Изградени са и 4 пречиствателни съоръжения за пречистване на водите от експлоатацията на регионалния център. Само излишъкът от чистите води, евентуално при проливни дъждове, ще се отвежда в река Сазлийка.

Изграждането на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора попада в приоритетните мерки на страната за постигане съответствие с директива 1999/31/ЕО и национални актове за нейното изпълнение и по този начин се идентифицира като съществен принос за постигане целите на ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“, на стратегическите цели на Националния план за управление на отпадъците и на общите националните цели за изпълнение на ангажиментите съгласно Европейското законодателство в сектор „Управление на отпадъците”.

Основната цел на реализирания инвестиционен проект е да допринесе за изпълнение на задълженията на Република България като страна членка на ЕС във връзка с изискванията за интегрирано управление на отпадъците, произтичащи от Директива 2008/98/ЕО относно депониране на отпадъци и по-точно намаляване на замърсяването на околната среда и повишаване на ефективността на използване на ресурсите.

 

Откриха регионалната система за управление на битовите отпадъци в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>