581 възрастни и 395 деца до момента са се възползвали от услугите на Комплекса от три центъра за предоставяне на комплексни грижи

На заключителна конференция обобщиха данните от дейността на Комплекса от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст

Целта на проекта е да се предостави подкрепа на 300 деца от 0 до 6 г. и техните семейства от уязвими групи.

581 възрастни и 395 деца до момента са се възползвали от услугите на Комплекса от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст – стана ясно по време на заключителната конференция по проект BGLD-2.003-0008 “Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), който предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн.

„Важно е, че центровете обединяват нов подход за интегрирани услуги, защото освен образователни се предлагат и социални, и здравни услуги, както и работа с родители. Комплексът подкрепя усилията на Община Стара Загора за социално проучване и подобряване на благосъстоянието на уязвимите общности, а аз съм убедена, че много от децата тук са доволни и се развиват пълноценно“, каза в началото на заключителна конференция в Центъра в село Калояновец ресорният зам.-кмет Надежда Чакърова, която е и ръководител на проекта.

Тя обобщи данните и постигнатите резултати – общо обхванати хора до момента са 581 възрастни и 395 деца като в с. Калояновец са 112 възрастни и 74 деца, в с. Хан Аспарухово – 195 възрастни и 178 деца, а в с. Братя Кунчеви са 274 възрастни и 143 деца. „Това е страхотен резултат до този етап на проекта и такъв ще държим да бъде и занапред. Пожелавам успех на центровете, убедена съм, че това е правилният подход за пълноценно образователно, социално и здравно развитие“, допълни Надежда Чакърова.

Началникът на отдел „Образование“ на Община Стара Загора Станимира Димитрова и експерти от отдела представиха подробна информация, чрез презентация, за извършените дейности и работа на центровете до момента. Те благодариха на управителите и педагозите, които работят усърдно с децата и техните родители.

Програмен оператор на програмата е Министерството на образованието и науката. Основна цел на проекта е предоставяне на комплексни образователни, социални и здравни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора, посредством които ще се оптимизират условията за реализиране на социално включване на уязвими групи. Чрез комплексни дейности, основани на проучване на потребностите на целевите групи и анализ на нуждите на местните общности, ще се постигне подобряване на благосъстоянието и социално включване на деца от 0 до 6 години от ромски произход и техните семейства.

В резултат от проведено проучване на екипа на Община Стара Загора са идентифицирани три социално изолирани общности на територията на общината, находящи се в селата Калояновец, Хан Аспарухово и Братя Кунчеви. Планираните дейности имат за цел създаване на предпоставки за социално включване и приобщаване на уязвими групи, личностно развитие и придобиване на нови знания и умения, психологическа, образователна, здравна и консултативна подкрепа на деца и родители от етническите малцинства.

Предвиждат се:

ежедневни занятия с образователна и занимателна насоченост за децата от ромските малцинства. Ще се акцентира на допълнителните занимания по БДП, околен свят и физическо възпитание;

интензивно изучаване на български език от деца и родители, чийто майчин език е различен от българския, с цел по-лесно и бързо адаптиране в предучилищното и училищното образование на децата и преодоляване социалната изолация на родителите;

провеждане на групови занимания с децата за придобиване на необходимите основни навици за социално поведение, хигиена и здравословен начин на живот

профилактични прегледи на децата,

информационни кампании;

мотивационни кампании за придобиване на средно и висше образование на родителите; превенция на ранното отпадане от училище; неформално обучение.

581 възрастни и 395 деца до момента са се възползвали от услугите на Комплекса от три центъра за предоставяне на комплексни грижи

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>