Тракийски Университет и Медицински Университет -Пловдив подписаха споразумение за сътрудничество

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Тракийски университет, Стара Загора и Медицински университет, Пловдив подписаха ректорите на двете учебни заведения – проф. Добри Ярков и проф. Мариана Мурждева. Проф. Ярков, придружаван от своя екип, посети Медицински университет – Пловдив за официалното подписване на спогодбата.
Като заявиха желанието си за устойчиво академично развитие и взаимодействие между ръководените от тях висши училища, двамата ректори потвърдиха готовността си да обединят усилия за повишаване качеството на учебната и научноизследователската дейност и очертаха бъдещите съвместни инициативи. Планира се създаването на възможности за ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и капацитета на двете институции.
Целта на двата университета е да създадат и утвърдят общо пространство на висшето образование чрез разпространяване на образователна информация, проучване и прилагане на положителен опит и добри практики в осигуряването на качествено висше образование.
В рамките на срещата беше договорено сътрудничество и съвместна дейност в следните основни направления: съвместни предложения за подобряване на нормативната база и институционалното изграждане в областта на образованието, квалификацията и научноизследователската дейност, сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите, провеждане на теоретични и практически форми на подготовка и развитие на системата за управление на учебната и научноизследователската дейност.
След подписването на меморандума, ръководената от проф. Ярков делегация посети Медицинския симулационен тренировъчен център и изказа възхищението си от модернизираната научна инфраструктура и възможностите за обединяване на научния потенциал на двата университета и издигането им на още по-високо ниво.

Тракийски Университет и Медицински Университет -Пловдив подписаха споразумение за сътрудничество

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>