Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2022 г., ако са удържали авансов данък

До края на януари 2023 година предприятията и самоосигуряващите се
лица, които през четвъртото тримесечие на 2022 година са платили на физически
лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други
източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи,
трябва да подадат декларация за дължими авансови данъци по чл. 55 от ЗДДФЛ
и чл. 201 от ЗКПО. Тя се подава от платците на доходите само по електронен
път, през Портала за електронни услуги на НАП .
Формулярът за дължими данъци за последното тримесечие на 2022 г. се
представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на
чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за
технически услуги, доходи от лихви и др.), както и за окончателните данъци,
дължими от местни и чуждестранни физически лица, като например върху
доходите от дивиденти и ликвидационни дялове и др.
Декларацията се подава и за данъци при източника по Закона за
корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите
и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица,
които не са търговци, включително общините.
От НАП напомнят също, че предприятията и самоосигуряващите се лица –
платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с
окончателен данък по ЗДДФЛ/данък при източника по ЗКПО, начислени и/или
изплатени в полза на лица, местни на друга държава – членка на Европейския
съюз, предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията по чл. 55,

Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2022 г., ако са удържали авансов данък

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>