Пресконференция на Областен информационен център. Възможности за финансиране от европейски програми – 10.11.2022

Тема: „Програмен период 2021-2027 г. и напредъка по договарянето на
финансовите програми“.

На 10.11.2022 г. в офиса на Областен информационен център – Стара Загора, ул. „М. М.
Кусев“ №9, град Стара Загора, се проведе работна среща с журналисти на тема „Програмен
период 2021-2027 г. и напредъка по договарянето на финансовите програми“.
Екипът на ОИЦ Стара Загора представи информация за Споразумението за
партньорство (СП) между Р България и Европейската комисия. СП е на стойност 11 млрд. евро
и е националният стратегически документ, очертаващ приоритети за развитие на страната.
Бяха представени 10-те национални програми, които ще управляват средствата от
европейските фондове през програмния период 2021 – 2027 г.
Към настоящия момент са одобрени в окончателния си вариант следните програми
„Развитие на човешките ресурси“, „Образование“, „Транспортна свързаност“,
„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Околна среда“, „Техническа помощ“ и
„Храни и основно материално подпомагане“. Очаква се до края на годината да бъдат одобрени
и Програмите „Морско дело и рибарство“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за
интелигентна трансформация“ и Програма „Развитие на регионите“.
По време на събитието беше представен и последния вариант на Приоритет 3 от
Програмата за развитие на регионите, който се отнася до трансформацията на въглищните
региони – Стара Загора, Перник и Кюстендил. Информацията е от последното заседание на
Тематичната работна група за разработване на програмата от началото на м. ноември и
представлява последния вариант на предложение за трансформация на въглищните региони,
което страната ни е изпратила в Брюксел.
Мерките, свързани с икономическия преход, за област Стара Загора включват:
 Рекултивация на минните терени чрез нарочно създадено дружество „Конверсия
на въглищни райони”, което да поеме рекултивацията на въглищни мини и да подготви
инфраструктура за нови промишлени дейности. Планира се предприятието да бъде създадено
през 2023 г.;
 Създаване на мощности за производство и/или рециклиране на батерии като
целта е да се привлекат един или повече големи инвеститори в тази област;
 Създаване на индустриални паркове за чисти технологии (с нулеви емисии) като
за област Стара Загора се предлага те да бъдат с насоченост мехатроника, химикали,
производство на електрическо оборудване, чисти технологии и съхранение на енергия;

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА
oic.stz@gmail.com

Проект № BG05SFOP001-4.007-0006-C01
„Осигуряване функционирането на Областен информационен
център – Стара Загора през периода 2022-2023“,финансиран
по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиране

от ЕС чрез Европейския социален фонд

 Инвестиции във фотоволтаични паркове със съоръжения за съхранение на
енергия и/или за производство на зелен водород и свързваща инфраструктура като за Стара
Загора схемата ще бъде отворена и към големи предприятия;
 Производство и разпределение на биометан , вкл. подкрепа за МСП, насочени
към инсталации за биогаз;
 Подкрепа за производство на енергия от вятърни турбини отново с възможност
за участие на големи предприятия.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 информационни центрове за
популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския
съюз, чрез Европейския социален фонд.
Контакти:
Гр. Стара Загора
бул. „Митрополит Методи Кусев“ №9
Тел. 042/603 526
e-mail: oic.stz@gmail.com
www. eufunds.bg
фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011375713089

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>