Обявен е конкурс за главен архитект на Община Стара Загора

Община Стара Загора обяви конкурс за длъжността Главен архитект. Сред изискванията към кандидатите са за висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „Магистър“, 4-годишен професионален опит, ранг III-ти младши (ако лицето е работило като държавен служител). Специфични изисквания за заемане на длъжността: Област на висшето образование – „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, специалност – Архитектура, съгласно Класификатора на висшето образование; Придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Да отговаря на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител.

Конкурсът ще се проведе при следните етапи: решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно дейността на администрацията; писмена разработка на тема: Цели на главния архитект в устройственото планиране на Община Стара Загора; Интервю. Главният архитект – ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на Община Стара Загора. Осъществява самостоятелно правомощия, функции и задачи, регламентирани в Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им. Ръководи и контролира работата на общинския експертен съвет по устройство на територията. Координира и контролира дейностите на дирекциите изпълняващи функции и задачи по устройство на територията. Издава административни актове, съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, както и всички други съобщения свързани с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Стара Загора – https://www.starazagora.bg.

Обявен е конкурс за главен архитект на Община Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>