59 точки съдържа дневният ред на 26 май на ОбС Стара Загора

59 точки съдържа предварителния дневен ред на майското редовно заседание на Общински съвет Стара Загора.

То ще се проведе на 26 май, от 9.00 часа в зала „П. Р. Славейков“.

Първа точка касае предложение за Приемане на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове“  на второ четене, с вносител Янко Янков.

На майската сесия отново се подлага за приемане на второ четене Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора.

Кметът Живко Тодоров е вносител на Изменение и допълнение на две наредби:  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора и за организацията на предучилищното образование.

Точка 10 от дневния ред касае Приемане на годишните финансови отчети  за 2021г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала  и разпределение на печалбата.

На майската сесия се очаква и общинските съветници да утвърдят промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

.Актуализация на наемните цени на търговските маси разположени на Централен пазар и микропазарите в община Стара Загора, както и на сключените договори за наем на търговски маси с годишния инфлационен индекс за 2021 г., както и точка за Удължаване срока на действие на договори за наем на търговски обекти /маси/ на територията на Централен зеленчуков пазар – закрита част.

59 точки съдържа дневният ред на 26 май на ОбС Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>