Извънредна сесия дарява имот за нуждите на проект

Извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора е свикано днес от 17 часа. То ще се проведе чрез електронна комуникация между общинските съветници в реално време, видео и текстова връзка и размяна на електронни изявления чрез електронната платформа Zoom, информират от общинския пресцентър. Гласуването ще се осъществи чрез платформата eVote. А единствената точка за гласуване в дневния ред е свързана с предоставяне за безвъзмездно управление на Музей „Литературна Стара Загора“, за срок от 10 години на недвижим имот – публична общинска собственост, с площ 545 кв.м.,което представлява пешеходното пространство източно от музея.
видео
Извънредната ситуация, която е причина за свикването на спешна сесия в петък в пет следобед, е необходимостта за целите на проект, в който е включен Музей „Литературна Стара Загора“да се получи санкция на Общинския съвет.
Общинското ръководство пояснява, че проектно предложение Литературна Стара Загора – убежище на Духа….“ няма да бъде допуснато до етап на техническа и финансова оценка, ако до 19.11.2021 год. не представи решение на Общински съвет Стара Загора за предоставяне управлението на пространството извън музея, което следва да се ревитализира.
Община Стара Загора подаде на 18.08.2021 год. проектно предложение „Литературна Стара Загора – убежище на Духа….“ за предоставяне на финансова помощ по „Подобрено управление на културното наследство“, „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е 782 319.56 лева. Партньор по проекта е Международен литературен фестивал Берген (Bergen international literary Festival (LitFestBergen). Целта на проектното предложение е стимулиране предприемаческият подход в дейността на културните институти за подобрено управление и представяне на културното наследство и привличане на нови публики, включително чрез ревитализиране на пространството пред Музей „Литературна Стара Загора“, заключено между източната фасада на Музей „Литературна Стара Загора“ и западната фасада на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер. Проектното предложение „Литературна Стара Загора – убежище на Духа….“ е насочено към ревитализиране на Музея и външното му пространство, и внедряване на технологично-атрактивни и визуални средства. Предвидени за изпълнение са следните дейности: Извършване на основен ремонт на пространството около музей „Литературна Стара Загора“; Доставка на оборудване и техника за обзавеждане на ревитализираното пространство; Обучение на експертния персонал, изграждане на капацитет и споделяне на компетенции; Изработване и публикуване/излъчване на видеоматериали с образователна насоченост за авторите, представени в Музей „Литературна Стара Загора“ Изработване и публикуване/излъчване на многоезични виртуални турове в музей „Литературна Стара Загора“ (панорамни разходки и 3D и др. технологии); Изработване на визуализация на Музей „Литературна Стара Загора“; Дизайн и изработване на музейни сувенири; Създаване и промотиране на 2 (две) нови изложби; Разработване на Предприемачески план за развитието на музей „Литературна Стара Загора“ и културният туризъм в Община Стара Загора , Участие в Международен литературен фестивал Берген – Bergen international literary Festival (LitFestBergen) Максималният срок за изпълнение на проектите е 24 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ

Извънредна сесия дарява имот за нуждите на проект

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>