Започва традиционната полицейска акция „Зима“ на територията на страната

От 01 до 30 ноември 2021 г. на територията на страната се провежда традиционната
акция „Зима“. Акцията се провежда в продължение на повече от 27 години по
инициатива на Съюза на българските автомобилисти в партньорство с МВР-Главна
дирекция „Национална полиция“, отдел „Пътна полиция“ и Българския Червен кръст.
През последните години в партньорството се присъединиха Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, Агенция „Пътна инфраструктура“, Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“.
Заложени са следните акценти:
От 01 до 10 ноември 2021 г. – кампания „С безопасно пътно превозно средство през
зимата“, насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска
тяга и др. Акцентът е извършване на проверка на светлините за тяхната изправност в
съответствие с нормативните изисквания при регистрация и пререгистрация на ППС.
Планирани са съвместни с органите на местната власт проверки за наличието на
регистрация, както и за изправността на светлоотразителната сигнализация на ППС с
животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника.
Контролът ще бъде насочен към:
– спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални
електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по
определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;
– недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни ППС без
необходимото оборудване;
– недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и
при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка;
– недопускане движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства
в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни
елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани,
или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години;
– недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с
животинска тяга без светлоотразителни жилетки;
От 11 до 20 ноември 2021 г. – кампания „Пешеходци, пътници и водачи за
толерантност на пътя“. Насочеността е към превенция над поведението на
пешеходците, пътниците и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.
Контролът на пътна полиция ще бъде насочена към:
– спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за
движение.
– специално внимание ще се обръща на пешеходците, в тъмната част на денонощието
/при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци/, движещи се неправилно
особено извън населени места.

– по отношение гарантиране безопасността на пешеходците в т.ч. на организираните
групи /деца, възрастни, хора със специални потребности/. Организирана група с деца на
възраст до 10 години може да се движи само по тротоара или банкета, като първото и
последното дете носят светлоотразителна жителка, и задължително се води най-малко
от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение, водачът
на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка „Стоп!Деца“, с червен флаг
или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства. За осигуряване
безопасното пресичане на платното за движение от деца всяко лице на възраст над 18
години може да подаде сигнал с палка „Стоп!Деца“, с червен флаг или с ръка.
-пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП,както и към такива, които с поведението си
създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. При констатиране на
неизползване на обезопасителни колани /системи/каски от пътници отношение ще се
взема спрямо тях /Само когато са навършили 16 години/ и във всички случаи спрямо
водачите в съответствие със законовите разпоредби.
-недопускане отнемането на предимството на пешеходците от страна на водачите на
ППС.
На 21 ноември ще бъде отбелязан и Световният ден за възпоминание на жертвите от
ПТП.
От 21 – 30 ноември 2021 г. е планирана кампанията „Безопасно шофиране през
зимата“. Тя е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата
изправност на ППС и поведението на водачите спрямо пешеходците. Пътните полицаи
ще насочат контрола над техническата изправност на автомобилите и на осветителните
им системи.
По време на акцията ще се провеждат специализирани полицейски операции по трите
направления, като независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по
време на акцията на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо
нарушителите ще се взема отношение.
По време на акция „Зима“ е планирано и извършването на оглед за състоянието на
пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на
участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни
произшествия. При необходимост ще бъдат изготвяни предписания до собствениците
на пътя.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>