Насрочено е делото на АС по жалба на Демократична България

В закрито заседание на Административен съд – Стара Загора днес бе насрочено открито съдебно заседание на 19.10 от 11.30 часа по жалба на Демократична България срещу решението на РИК, потвърдено от ЦИК за отказ на регистрация на листата на коалицията.
Производството по административно дело № 614/ 2021 година по описа на Административен съд – Стара Загора е образувано по жалба на Коалиция „Демократична България – Обединение“, представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, подадена чрез пълномощника адв. Надежда Йорданова, срещу Решение. на Районна избирателна комисия /РИК/ – Стара Загора, потвърдено Решени на Централната избирателна комисия /ЦИК/. С оспореното Решение е отказано регистрирането на кандидатска листа за народни представители, предложена от Коалиция „Демократична България – Обединение“ за 27-ми изборен район – Старозагорски за изборите за народни представители на 14.11.2021г.
Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за насрочване на делото в открито съдебно заседание, като на основание чл.170, ал.3 от АПК, следва да бъдат дадени указания на страните относно разпределението на доказателствената тежест и необходимостта от събирането на доказателства във връзка с изясняването на правния
С оглед на горното, съдът насрочва за разглеждане в открито съдебно заседание адм. дело № 614/ 2021г. по описа на Административен съд – Стара Загора за 19.10.2021г. от 11.30ч
С жалбата е направено доказателствено искане да бъде задължена РИК -Стара Загора да представи цялата преписка по издаване на обжалвания акт, включително и представената флаш-памет. Съдът задължава Централна избирателна комисия, в срок до 9:30 часа на 19.10.2021г., да представи по адм. дело № 614/ 2021г. по описа на Административен съд – Стара Загора флаш-паметта, предоставена на РИК Стара Загора на 12.10.2021г. от представителя на Коалиция „Демократична България – Обединение“.
Препис от разпореждането да се изпрати на ЦИК незабавно.

Насрочено е делото на АС по жалба на Демократична България

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>