До 31 октомври се подават декларациите за дължими данъци за  третото тримесечие на 2021 г

Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на
физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да
удържат данък, подават декларации до 31 октомври за дължими данъци за
третото тримесечие на 2021 г.
Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се
подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Авансовият данък за
доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други
източници, удържан върху доходи, изплатени през третото тримесечие на 2021
г., също се декларира до последния ден на октомври 2021 г. Формулярът се
подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице
– платец на дохода, не е задължено да удържа и съответно да внася данък.
Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ
тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от
друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през третото
тримесечие на годината, срокът съответно е 31 октомври 2021 г.
Декларация за дължими данъци се подава в НАП и за окончателните
данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически
лица (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви,
авторски и лицензионни възнаграждения и други), както и за окончателните
данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени на
местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица (в
случаите, когато данъкът е дължим) и на местни юридически лица, които не са
търговци, включително общини.
Информация за попълване декларациите и внасяне на суми към бюджета,
може да се получи в сайта на приходната агенция – www.nap.bg или на телефона
на НАП – 0700 18 700 /обажданията се таксуват по тарифа на съответния
оператор/.

До 31 октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2021 г

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>