Ще продаде ли Общински съвет „Бистрото“ на Колодрума в Станционната градина?

109 точки съдържа дневния ред на редовното заседание на Общински съвет Стара Загора. То ще се проведе в последния ден на месеца – 30 септември.

Като първа точка в дневния ред е Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“ Три са предложенията за тази година с вносител председателят на Обински съвет Мария Динева. Това са Силвия Томова, Десислава Стефанова и проф. д-р Иван Георгиев Божков. Становището на ПК обаче е, да бъде избран само един Почетен гражданин на Стара Загора, а предложението е изборът да се проведе с тайно гласуване.

На второ четене общинските съветници се очаква да приемат Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване чистотата на територията на Община Стара Загора.

На първо четене ще се гледа Наредба  за изменение и допълнение  на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Стара Загора.

Четвърта точка от дневния ред касае информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 година, с вносител кметът Живко Тодоров.

На заседанието в четвъртък ще се разглежда и Oдобряване на План – схема на парк „Станционна градина“ и План – схема на парк „Артилерийски“ за поставяне на преместваеми обекти, които ще бъдат разполагани на територията на двата парка.

Осма точка от дневния ред касае Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Кметът прави предложение за Дарение на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, кв. „Железник – малък“ на Старозагорската Митрополия.

На предстоящата сесия ще се извърши Избор на обществен посредник на територията на Община Стара Загора. Три са кандидатурите за следваия мандат: Анелия Димова, Надежда Чакърова, Диана Искрева – Идиго. Комисията е класирала участниците в конкурса по начина по – горе.

Интерес предизвиква и последната точка – 109 от предварителния дневен ред. Тя касае Обявяване на имот за частна общинска собственост в Стара Загора– обект за обществено хранене „Бистро“ на Колодрума, в обновената Станционна градина. Припомняме, Колодрумът бе отдаден преди повече от 12 години на СНЦ „Спорт за всички“, което се свързва с името Дамян Георгиев, сега общинския съветник от БСДП. Именно той изгради заведението на територията на Колодрума след отдадената му концесия.

Цялата ПК по законност обаче обявиха предложението за незаконосъобразно с основен аргумент: „предпоставките за това, че имотът е публична общинска собственост, не са отпаднали, същият не е изгубил предназначението си като публична обинска собственост“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>