За седемте месеца на годината в „Мини Марица-изток“ ЕАД са добити 12 183 145 тона въглища

За седемте месеца на годината в „Мини Марица-изток“ ЕАД са добити 12 183 145 тона въглища

Заявките на ТЕЦ се изпълняват 100 %

 

През седемте месеца на 2021 година минните работи в Дружеството се извършваха съгласно утвърдените в годишния инженерен проект технически планове на клоновете.

При план за добив на 23 000 000 тона въглища, изпълнението е 12 183 145 тона, което е 53% от заложената годишна програма. Заявките на централите се изпълняват 100 %. Добитите въглища отговарят по качествени показатели на изискванията на консуматорите. Във връзка с намалените заявки за доставка на лигнитни въглища от страна на централите в комплекса през първото полугодие на 2021 г. и поради необходимостта от оптимизиране на разходите на дружеството, добивните и разкривни участъци работеха на трисменен режим.

При план 75 000 000 м3, изкопаната и транспортирана откривка е  32 834 880 м3, което е 44 % по заложената годишна програма.                                                   

Инвестиционните разходи на „Мини Марица Изток” ЕАД в Бизнес плана за 2021 г. са на обща стойност от 32  002 375 лв. Изпълнението на инвестиционната програма на Дружеството към 31. 07. 2021 г. възлиза на 21 164 792 лв., което е 66,13 % от одобрените разходи за 2021г..

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд до 31.07. 2021 година в Дружеството по  сключени договори за технически средства по механобезопасност, електробезопасност, пожаробезопасност, инвестиции и ремонти, лични предпазни средства и работно и специално работно облекло, микроклимат, санитарно-битово обслужване, здраве и здравна профилактика и др. са изразходвани  9 737 868,39 лв..

Основните ремонти на тежкото минно оборудване /ТМО/ се извършват по стопански начин. Изпълнението на  ремонтната програма за  тежкото минно оборудване към 31.07.2021 г. в част ТМО е  на стойност 17 049 000 лв. или 51,3% при заложени 33 231 000 лева. Ремонтната дейност по стопански начин се извършва от багеро-ремонтните бригади, участъците за ремонт на ролки, вулканизации на ленти, механичните работилници  и обслужващия персонал на гумено-лентовия транспорт и ТМО. Подменят се неизправните части на оборудването и лентовите транспортъори и се привеждат в техническа изправност и годност за надеждна експлоатация. Ремонтите на технологичната  механизация през текущия период  се извършват по стопански начин с доставените резервни части и чрез възлагане на услуги. Те са на стойност  2 309 000 лв. при заложени  5 070 000 лв., т.е. изпълнението е на  45,54 %.

Приходите на Дружеството от дейността на жп. транспорта по извършване на услуги (превоз на товари и жп. механизация) по собствената и националната железопътна инфраструктура на външни организации за първото полугодие на 2021 година е на стойност 1 778 640,35 лв.

От началото на 2021 година до 13  август от здравно-възстановителната рехабилитационна програма на „Мини Марица-изток“ ЕАД са се възползвали общо 1 127 работници и служители, 568  възрастни членове на техните семейства и 311 деца в почивната станция във Велинград и  в  комплекса на Старозагорските минерални бани. За дванадесета поредна година програмата дава възможност на всеки работник и служител да премине 5-дневен възстановителен курс с водни, магнитни, масажни и топлинни процедури, в рамките на полагащия му се допълнителен платен годишен отпуск.

„Мини Марица-изток“ ЕАД непрекъснато подобрява и развива своята социална политика. Дружеството погасява всички свои задължения в срок  и  към момента задълженията са само текущи. Корпоративната социална отговорност на „Мини Марица-изток” ЕАД е обвързана с ценностите за устойчиво развитие, социално отговорен работодател за близо 7000 души. Компанията непрекъснато подобрява стандартите за работа, за социално развитие, опазване на околната среда, стандарта на живот на своите служители и обществото. 

 

За седемте месеца на годината в „Мини Марица-изток“ ЕАД са добити 12 183 145 тона въглища

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>