Второ специализирано обучение за въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) се проведе в Общинска администрация Стара Загора

На 3 и 4 юни 2021г. в Общинска администрация Стара Загора се проведе второ специализирано обучение на служители във връзка с реализацията на Проект № BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и със съдействието на Института по публична администрация (ИПА). В обучението взеха участие членовете на Групата за самооценка и служители, привлечени в процеса на извършване на самооценката, определени със заповед на кмета на общината. Лектор на обучението беше г-жа Елка Гергинова – сертифициран обучител към ИПА – София.

След приключване на един от основните етапи по проекта, свързан с изготвянето и утвърждаването на „Доклад от самооценката от прилагането на CAF 2020 на Общинска администрация Стара Загора за периода 2019-2020г.“, следващата стъпка при неговата реализация е изготвянето на План за подобрение.

По време на процеса на самооценка беше направен цялостен и обстоен преглед на администрацията от вътрешен екип, бяха очертани силните страни на администрацията, областите за подобрение и са предложени мерки за подобрение. Всички служители са запознати с Доклада от самооценката и същия е доведен до знанието на всички заинтересовани страни чрез неговото публично обявяване на интернет страницата на Община Стара Загора.

Планът за подобрение се изготвя въз основа на приоритизирани мерки за подобрение, посочени в Доклада за самооценка. Предстои работната група, сформирана със Заповед на Кмета на община Стара Загора за изготвяне на проект на Плана, да изготви План – график /метрика/ за действията по изготвяне на Плана, да извърши приоритизация на мерките за подобрение, да ги интегрира в процеса на планиране и управление на стратегическото и оперативно изпълнение в организацията, да изготви План за подобрение, след което предстои неговото представяне, утвърждаване и комуникиране сред служителите, партньорите и останалите заинтересовани страни.

Целта от прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на институцията, постигането на по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.

Второ специализирано обучение за въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) се проведе в Общинска администрация Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>