Облекчения за бизнеса, гласувани на онлайн сесията през март

По време на днешното редовна заседание на Общински съвет Стара Загора бяха разгледани и гласувани над 70 предложения. На второ четене бяха приети промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора. Приет бе пакет от предложения за подпомагане на бизнеса, ощетен от здравните мерки.
Съветниците одобриха предложението на кмета Живко Тодоров за освобождаване от такса за битови отпадъци собственици на недвижими имоти, които не са използвани за съответното им предназначение и извършване на стопанска дейност през месеците януари и февруари 2021г, поради забрана за работа, наложена с нормативен и/или административен акт. Спорът между съветниците възникна заради срокът, за който да важи облекчението.
Дадено беше съгласие ползвателите на общински терени за разполагане на маси за консумация, от 1 март за срок от 10 месеца, да заплащат 30 на сто от пълния размер местни такси за ползване на общински площи.
По време на 20-тото редовно заседание без никакви дебати бяха приети бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2022 – 2024 година, както и програмата за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2021 г. Общинските съветници подкрепиха точката за избиране на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2021г. на общински търговски дружества, както и отчетът за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2020 г.
Съветниците дадоха съгласие за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност и определяне на второстепенен разпоредител с бюджет, считано от 1 април 2021 година. По време на мартенското заседание беше одобрена „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Стара Загора.
С 47 гласа „За“ беше подкрепено предложението за закупуване на самостоятелен обект, използван за пенсионерски клуб в квартал „Три чучура“-север на стойност от 100 хил.лева.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>