Расте броят на малолетните с противообществени прояви в Стара Загора

Наблюдава се спад във възрастта на извършителите на противообществени
прояви в Стара Загора, сочат данните от анализа на Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
(МКБППМН) към Община Стара Загора. През изминалата 2020 г. са решени 168
възпитателни дела, по постъпили 144 сигнала. От тях 74 за деяния, извършени
от малолетни и 94 от непълнолетни лица, за сравнение през 2019 г. те са били
съответно 43 от малолетни и 80 от непълнолетни.
От обобщените данни по отношение на възраст се наблюдава спад на възрастта
на извършителите, като тази тенденция е силно изразена и през 2020 г., запазва
се тенденцията за по-голям брой дела на непълнолетни лица.
Няма динамика по отношение пол на извършителите. Превес имат отново
момчетата. Двойно е нараснал броят на делата на малолетните момчета. Това се
дължи на множество деяния, извършени за кратък период от време, от едни и
същи лица – преобладаващо малолетни, чиито родители са с неосъзната
родителска отговорност и нисък потенциал за възпитание и контрол.
На 77 (70 %) лица първото възпитателно дело е подействало възпиращо и не са
извършвали противообществени прояви и престъпления. За останалите 32 (30%)
лица са образувани от 2 до 7 възпитателни дела. От извършилите втора и трета
противообществена проява, след поставянето под възпитателен надзор 15
отново са нарушили правилата. Причините са различни – липса на ресурс у
детето и семейството, влияние на криминогенни фактори, липса на ценностни
модели и чувство за безнаказаност. За някои от тях е наложена най-строгата
възпитателна мярка – настаняване във Възпитателно училище-интернат (ВУИ).
По предложение на МКБППМН и с решение на Районен съд Стара Загора, общо
пребивавали във ВУИ през 2020 г. са 10 лица – 1 непълнолетно момиче, 4
малолетни и 5 непълнолетни момчета.
Запазва се най-голям относителният дял на делата за кражби, в т. ч. на стоки и
пари от хранителни магазини и търговски обекти, на голяма сума пари от каса
на аптека, извършени предимно от малолетни лица с нисък социален статус от
ромския квартал. Значително е увеличен броят на делата за извършените
повреди на имущество, най-вече на чупене на стъкла на училищни сгради.
Запазва се броят на делата за прояви на агресия и насилие.
В хода на индивидуалната корекционно-възпитателна работа обществените
възпитатели са осъществили в присъствие, чрез месинджър, вайбър, телефон и
други форми общо 1040 срещи с деца и 674 с техните родители, 398 работни
срещи за обсъждане на казуси. За ранна превенция в училищата са реализирани
присъствено 23 беседи в часове на класа; извършени са 6 проверки за 3 сигнала;

изготвени са 54 карти за оценка на риска от повторно деяние на малолетни и
непълнолетни.
И през тази година в Програмата на Комисията се запазват добрите практики и
се надгражда дейността чрез: широка ранна и интензивна превенция, ранна
превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния,
взаимодействие и съвместни инициативи с училищните институции.
Продължава инициативата на екипа да предлага на училищата програма,
включваща 90 теми, подготвени от обществените възпитатели, предназначена за
3 целеви групи – ученици, родители и учители.
Ще продължи и традиционната лятната програма, както и превантивната работа
с родители.
Ще се разширява партньорската мрежа на местно ниво. Според анализа има
диалог и воля за прилагане на добри практики и иновативни подходи.
Комисията е отворена и привлича нови партньорства, които биха допринесли за
постигането на траен позитивен ефект от работата с малолетни и непълнолетни
извършители на противообществени прояви и престъпления, за предотвратяване
на отклоняващо се поведение и най-вече в реализацията на ранната превенция.

Расте броят на малолетните с противообществени прояви в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>