С 15 месеца искат удължаване на срок за погасяване на дългосрочен дълг

Да се удължи с 15 месеца срокът за погасяване на дългосрочен общински дълг от 10 млн. лева ще поиска от общинския съвет кметът Живко Тодоров.

 

 

Промяна в крайния срок на погасяване на съществуващ  дългосрочен общински дълг  от 10 млн. лева при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове е предложението на кмета на Стара Загора до Общински съвет.

На 21.11.2018 година Община Стара Загора сключи договор за дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ банков кредит с банка, за мостово финансиране на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 година. Договорените параметри на дълга са следните: · Стойност 10 000 000 (десет милиона) лева; · Краен срок за погасяване – 25.12.2022 година;

Обезпечението на кредита е чрез учреден пореден особен залог по реда на Закона за особените залози върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на общината и е в размер на 100% (сто процента) от размера на кредита;

След обществено обсъждане, проведено на 18.11.2019 година, с Решение № 51 от 19.12.2019 година на Общински съвет Стара Загора беше променено предназначението на настоящия кредит: разширяване обхвата му за мостово финансиране на всички инвестиционни проекти, реализирани със средства от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж“ и Оперативна програма „Околна среда“ през програмния период 2014 – 2020 година, при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове.

С разширяването на обхвата на дълга стана възможно да използваме свободен кредитен ресурс,  от изпълнението на проекти пред приключване, за изпълнение на нови проекти, които към момента на сключване на договора не са били в обхвата на кредитиране, пише в предложението си кметът.  Това са:  Проект „Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ; Ø Проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционната градина“ в град Стара Загора“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ; Ø Проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ ; Община Стара Загора в партньорство с „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД гр. Стара Загора, изпълнява проект BG16M1OP002-5.004-0002 „ Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в гр. Стара Загора“ по Оперативна програма „Околна среда“. Сключен е административен договор № Д-34-106/21.10.2019 г. (ИСУН № BG16M1OP002-5.004-0002-C01) за безвъзмездна финансова помощ на стойност 44 897 786,65 лева. Срокът за изпълнение на договора е 45 месеца от датата на влизането му в сила (14 дни след датата на подписване) и се прекратява към 04.08.2023 година. Съгласно сключеният договор в хода на изпълнение на проекта ще се верифицират 80 % от договорената  сума, като авансово и междинни плащания и 20% окончателно плащане, което възлиза на 8 979 557 лева и което общината като бенефициент следва да осигури със собствен ресурс или кредит.

Банката е дала съгласие за удължаване на срока с 15 месеца – до 25.03.2024 година.

С 15 месеца искат удължаване на срок за погасяване на дългосрочен дълг

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>