Общинският съвет заседава за първи път онлайн, приеха над 50 решения

Декемврийското заседание на Общинския съвет беше проведено за първи път дистанционно. Електронното гласуване се осъществяваше чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки бяха извършвани чрез приложението „Zoom“. Вижте по- важните решения
По време на 17-тото заседание на местния парламент беше избран нов управител на общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“. При обсъждането на точката беше дадена възможност двамата кандидати класирани на първите две места- Георги Станчев и Марин Маринов да представят вижданията си за развитие на дружеството. Веднага след това беше извършено гласуване като 33 от съветниците подкрепиха кандидата Георги Станчев.
На второ четене бяха приети промени в Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора, както и измененията и допълненията на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Съветниците одобриха на първо четене и новоизработения Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора. След кратки дебати с 45 гласа „За“ беше приета общинската стратегия за развитие на младежта за периода 2021 – 2027 г.
Подкрепено беше финансиране на проект на СНЦ „Граждански клуб Либерална Икономика Прогрес и Активност“ в „Подкрепа за уязвими хора в кв. Зора“. Стойността, която ще бъде отпусната е в размер на 5 500 лева. Одобрено беше и отпускането на средства за осъществяване на проект „Подкрепа за хора в трудна житейска ситуация“ на Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“. Проектът е насочен основно към осигуряване на психо-социална подкрепа и хуманитарна помощ за уязвими хора от града и селата, и хора, изпаднали в сериозни затруднения в резултат на кризата, причинена от COVID-19. Проектът има за цел да даде социална подкрепа за тези хора за преодоляване на най-тежкия период от кризата. Дофинансирането от страна на местната администрация е в размер на 6 500 лева. По време на декемврийското заседание беше приет годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2019година.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>