Публично обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план  на Община Стара Загора ще се проведе на 22 октомври.

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1 от
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Стара Загора
съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица,
че организира обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план
на община Стара Загора и Доклад за екологична оценка на плана.
Срещата на обществено обсъждане ще се проведе на 22 октомври (четвъртък) от 17.00 часа
в зала „П.Р. Славейков“ на Община Стара Загора.
Докладът за ЕО, предварителният проект за ОУПО на Община Стара Загора и
приложенията към тях /вкл. Доклада по ОСВ с Натура 2000/, ще бъдат на разположение на
заинтересованите лица на интернет страницата  https://www.starazagora.bg
Становища и мнения след провеждане на публичното обсъждане ще могат да се депозират
всеки работен ден от 08:30 до 17:30 ч. в сградата на Община Стара Загора до 29 октомври.

Публично обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Стара Загора ще се проведе на 22 октомври.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>