Специалистите на ММИ с три доклада на ІХ Международна конференция по  геомеханика

В периода 7 – 11 септември 2020 г. в курорта "Св. Св. Константин и Елена" край
Варна се проведе ІХ Международна конференция по геомеханика – IGC'2020, в която
участва „Мини Марица-изток” ЕАД. Дружеството е съорганизатор на научния форум, в
който бяха изнесени 43 доклада на български учени и редица он-лайн доклади на
чуждестранни учени, които със своята научна и практична значимост ще окажат
професионална помощ в сферата на геомехниката и ще са причина за бъдещи идеи и
научни разработки.
„Мини Марица-изток” ЕАД се представи с три доклада. Първият доклад беше на
тема „Изследване на свлачищните деформации по северния откос на обединени северни
насипища в „Мини Марица-изток” ЕАД”. Негови автори са Павел Карачолов, Валентин
Семерджиев, Илия Карагяуров, Иван Марков и Стоил Стоилов. Въз основа на
инструменталните наблюдения и извършените изчисления са анализирани свлачищните
деформации и са направени изводи с голямо значение за устойчивостта на външните
насипища.
Темата на втория доклад беше „Оразмеряване на откосите на новоизграждащия
се втори насипищен хоризонт-юг в полето на рудник „Трояново-север”. Разработката е
на Ивайло Василев, Димитър Василев, Светла Костова и Павел Карачолов. Докладът е
свързан с предстоящото преместване на зоната на насипване на РТНК-5 от вътрешното
насипище на рудник „Трояново-3” в зоната на вътрешното насипище на рудник
„Трояново-север”, където ще започне изграждането на втори насипищен хоризонт – юг.
В доклада са дадени резултатите от оразмеряването на насипа, определена е
вместимостта на насипищните заходки, общата устойчивост на вътрешното насипище, а
за осигуряването на обемите за насипване на втори насипищен хоризонт-юг е определен
минималния годишен напредък на южната част на добивния фронт.
Третият доклад, с който Дружеството се представи беше на тема „Проверка на
устойчивостта на насипищните откоси на насипище „Медникарово” в рудник
„Трояново-3”. По него работиха Красимир Кадифейкин, Георги Владиславов и Стилян
Стоянов. Изследваният обект е насипище „Медникарово”, където се депонират земни
маси от разкривката на рудник „Трояново-3” и пепелината от сгуроотвала на ТЕЦ
„КонтурГлобал Оперейшънс България”. За определяне на коефициента на устойчивост е
използван софтуерния продукт Slope, анализирана е устойчивостта на оформените
насипищни откоси по три профила. Осигуряването на устойчиво състояние на
оформените насипищни откоси е необходимо за обезпечаването на безаварийната
експлоатация на насипище „Медникарово”.
Докладите получиха много висока оценка, предизвикаха интереса на учени,
ръководители, изследователи и специалисти от бранша. В дискусиите след тяхното
представяне бяха поставени акценти върху значението на геомеханиката, въпроси за
формирането на напрегнато и деформирано състояние на масива, методите за
измерване, анализ и оценка, както и проблеми, свързани с опазването на околната среда.
„Конференцията е традиционно научно събитие, в което участват учени от цял
свят. Въпреки, че тази година се проведе в условията на пандемия, нивото беше много
високо, а технологиите позволиха да изслушаме и дискутираме докладите и на
международните учени. Осъществихме нови делови контакти, обменихме научен и
практичен опит с наши колеги в минната промишленост. Представихме се повече от

добре, участието ни беше ползотворно” – сподели ръководителят на отдел „Геоложки” в
ММИ-Управление д-р Павел Карачолов.

Специалистите на ММИ с три доклада на ІХ Международна конференция по геомеханика

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>