Предприети мерки от Окръжен съд – Стара Загора за предпазване от коронавирусна инфекция във връзка с обявеното извънредно положение

Във връзка с Протокол № 9 от 15.03.2020 г. от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, със заповед от днес, 16.03.2020 г. административният ръководител – и.ф.председател на  Окръжен съд – Стара Загора се ПРЕУСТАНОВИ:

  1. разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 16 април 2020 г. включително, с изключение на:

Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;

Делата по чл.66 от НПК;

Делата по чл.67 от НПК

Делата по чл.69 от НПК;

Делата по чл.70 от НПК;

Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;

Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;

Делата по чл.427 от НПК;

Делата по Раздел II от Закона за здравето;

Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;

Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

Дела по чл.355 от НК;

Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК

Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства;

  1. разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 16 април 2020 г. включително, с изключение на:

Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

Делата за обезпечаване на доказателства.

 Делата, извън посочените по-горе, следва да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година

 

Със заповедта е регламентирано подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или по електронен път, а справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на сайта на съда, или по електронен път на обявения електронен адрес.

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ НА ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА:

РЕГИСТРАТУРА И АРХИВ 042/220-292

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО 042/220-293;042/220-294

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО 042/220-225; 042/220-265

ТЪРГОВСКО ДЕЛОВОДСТВО 042/220-231; 042/220-228

ФАКС 042/25-10-02.

E-MAIL osstz@osstz.com

 

Свидетелствата за съдимост ще бъдат издавани само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.

 

Забранен е достъпът до съдебната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени по изключение за разглеждане дела, посочени в т.т. 1 и 2.

 

В Окръжен съд – Стара Загора е утвърден график за дежурства на съдии и съдебни служители, както и е указано на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела.

 

Разпоредено е извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“, като за такова в Окръжен съд – Стара Загора е определено: РЕГИСТРАТУРА, КАБ.№ 105 на I ЕТАЖ ОТ СЪДЕБНАТА ПАЛАТА. 

 

Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1 и 2 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 16 април 2020 г. включително. Призовките и съобщенията за тези делата ще се извършват ЕДИНСТВЕНО по телефон или по електронен път.

 

С цел превенция на заболяването и намаляването на риска от възникване на нови случаи на заразяване с COVID-19 са определени за използване единствено СЪДЕБНИ ЗАЛИ № 3 и № 4 на Окръжен съд – Стара Загора, ЕТАЖ I от Съдебната палата и използването на СЪДЕБНИ ЗАЛИ № 1 и № 2 на Районен съд – Стара Загора, находящи се на ЕТАЖ I от Съдебната палата.

 

Служителите на Областно звено „Охрана” гр.Стара Загора ще осъществяват ежедневен строг контрол, съобразно изложеното заповедта и осъществяването на превантивни мерки, предвид създадената епидимична обстановка.

Предприети мерки от Окръжен съд – Стара Загора за предпазване от коронавирусна инфекция във връзка с обявеното извънредно положение

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>