„Първа копка“ на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Раднево“

 Днес от 11:00 ч. се проведе официалната церемония „Първа копка“ на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Раднево“. 

Проектът се реализира в изпълнение на договор №24/07/2/0/00044 сключен на 14.05.2018 година между Община Раднево и Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

На събитието присъстваха г-н Светослав Маринов – Заместник кмет „ТСУ, общинска собственост и социални дейности”, г-н Деко Делев – секретар на община Раднево, г-жа Нели Евтимова – представител на „ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД, изпълнител на обекта, г-н Йордан Арсов – управител на „ПРОЕКТ ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ“ ЕООД – строителен надзор на обекта, г-жа Силвия Фандъкова – управител на „ЕН ЕС ПРОЕКТ“ – авторски надзор по проекта и граждани.

Целта на проекта е възстановяване на техническите характеристики на общинска пътна мрежа. Чрез реализацията на проекта ще се повиши стандарта на местното население и икономическото развитие на района. 

В рамките на проекта ще се ремонтират:

 

  • Общински път SZR1156 – Участък: от край (указателна табела) населено място с. Знаменосец до начало (указателна табела) населено място с. Тихомирово от км 0+000 до км 2+717.34;
  • Общински път SZR1173 от кръстовище с път II-57, Сърнево – Раднево до начало  (указателна табела) населено място с. Тополяне от км 0+000 до км 2+707.85;
  • Общински път SZR2152 – от кръстовище с път II-57, Сърнево – Раднево до начало (указателна табела) населено място с. Диня от  км 0+000 до км 2+797,87;
  • Общински път SZR 1155 – от кръстовището с път SZR1154 (Знаменосец)  до кръстовището с път II-57 (Раднево) – от км 0+000 до км 3+511.81.

 

Срокът за изпълнение на проекта е до 36 месеца от датата на подписване на договора за отпускане на Безвъзмездна финансова помощ.

Отец Иван отслужи тържествен водосвет, с който благослови начинанието и пожела здраве и успех на всички. 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>