Старозагорци предадоха близо 140 кг. опасни битови отпадъци за година

По време на двете кампании за събиране на опасни отпадъци от домакинствата,– пролетната, на 27 и 28 май, и есенната, на 14 и 15

октомври, в мобилните събирателни пунктове, разположени в парк „Зелен клин“ и парк

„Артилерийски“ в Стара Загора бяха предадени близо 140 кг. опасни битови отпадъци.

Събрани бяха за обезвреждане остатъци от лакове и бояджийски материали,

разтворители, киселини и основи, лекарства с изтекъл срок на годност и други.

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще продължи да

функционира и през следващите години. Мобилни събирателни пунктове ще се организират

два пъти годишно, с продължителност най-малко от два дни. Датите и мястото за разполагане

на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година.

Извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни събирателни пунктове,

гражданите могат да предават опасни битови отпадъци в Центъра за рециклиране на обект

„Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, в землището на село

Ракитница. За приемане на отпадъците не се заплаща такса. Работно време на обект

„Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, всеки ден от 8:00 до 19:00

часа.

В Центъра за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в

специализирани контейнери, при условия гарантиращи безопасността за здравето на хората и

околната среда, след което се предават на лицензирани фирми за тяхното крайно

обезвреждане.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>