Стара Загора ще има електрически градски транспорт за 45 милиона лева

Поемане на задължение до 18 000 000.00  лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер е сред предложенията в дневния ред на предстоящата общинска сесия.  Точката е внесена  от кмета Живко Тодоров. Мотивите-до 30.08.2019 год. община Стара Загора трябва да подаде проектно предложение по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 «Подобряване качеството на атмосферния въздух» на Оперативна програма «Околна среда 2014-2020». Община Стара Загора заедно с общините Столична, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Перник, Враца, Шумен, Сливен и Хасково е конкретен бенефициент по процедурата за закупуването на електрически превозни средства  и осигуряването на дейността им. Максималният размер на безвъзмездната помощ, която е определена за община Стара Загора е 45 000 000 лева, които могат да бъдат използвани за следните дейности: § Закупуване и доставка на електрически превозни средства на обществения транспорт (електрически автобуси или тролейбуси); § Закупуване, доставка и монтаж на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси; § Дейности за оптимизиране експлоатацията на новопридобитите превозни средства – осигуряване на системи за таксуване, за автоматично позициониране на превозните средства, рехабилитация на съществуваща контактна мрежа с цел подобряване енергийната ефективност, преработка на съществуващите кабелни линии, изграждане на комплектни трансформаторни подстанции за захранване на зарядните станции и др; § Дейности за първоначална регистрация и застраховки на доставените транспортни средства по всеки от компонентите на процедурата Конкретният размер на БФП за проекта ще се определи въз основа на Анализ разходи-ползи (АРП), като съобрази и приложимия за проекта режим на държавни помощи. Проектното предложение ще акцентира основно върху създаване на по-ефективен, интегриран и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт. По този начин се осигуряват по-ниски нива на замърсяване на околната среда с ФПЧ (финни прахови частици), които не оказват вредно влияние върху здравето на хората и върху самата природа. Основната цел на проекта е да допринесе за развитието на по-ефективен екологосъобразен интегриран градски транспорт в Община Стара Загора. § Постигане на по-голяма привлекателност благодарение на подобрената достъпност; § Подобряване на функционалността на града в рамките на общината; § Подобрена мобилност за цялото население, като се набляга на екологичен пътнически транспорт: обществен транспорт, велосипедни и пешеходни зони; § Намаляване на задръстванията на движението и подобряване на перспективите на градския транспорт; § Опазване на околната среда чрез намаляване на емисиите от ФПЧ (финни прахови частици); § Подобряване на безопасността на транспорта. Конкретните цели са: § Надграждане на Интегриран градски транспорт фази 1 и 2; § Подобряване нивото на качество и сигурност на услугите на градския транспорт; § Интегрираност на услугите на градския транспорт; § Разширяване на сегашната система на градския транспорт За целта е нужно да бъде представена, подписана от Кмета на Община Стара Загора Запис на заповед в размер 18 000 000.00 лева (осемнадесет милиона) лева, представляващи 40% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. Настоящата Запис на заповед е неразделна част от документацията, която Община Стара Загора трябва да представи пред Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” при подписване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>