Годишен отчет на Районен съд Стара Загора

10 904 броя са разгледаните дела през изминалата година от Районен
съд – Стара Загора. От тях 3 707 броя са наказателни и 7 197 броя
граждански.
Новообразувните дела за 2018г. са общо 9 952 дела, от които 3 378
наказателни дела и 6 574 граждански дела.
През 2018г. са свършени общо 9 743 броя дела, от които 6 280 броя
граждански и 3 463 броя наказателни.
В 3 месечен срок са приключили общо 8 735 броя дела или 90 % от
общо свършените дела, от които 5 664 броя граждански дела – 90% и 3 071
броя наказателни дела, или 89% от общо приключилите през годината
дела. Броят на останалите несвършени дела в Районен съд-Стара Загора
към 31.12.2018г. е 1161 броя, от които 917 граждански и 244 броя
наказателни дела.
През 2018г. в Районен съд Стара Загора са постъпили 332 броя брачни
дела, за сравнение през 2017г. са били 325 броя; 70 броя дела по Закона за
защита от домашно насилие, за сравнение през 2017г. са били 51 броя; 308
броя дела със страна ЕВН, за сравнение през 2017г. са били 248 броя; 176
броя дела по ЗЗДетето, за сравнение през 2017г. са били 105 броя; 41 броя
наказателни дела за престъпления за придобиване и държане на наркотици,
за сравнение през 2017г. са били 52 броя; 15 броя дела за измама по
телефона при 8 броя през 2017г., 1 брой дело за отглеждане на наркотични
растения, 200 броя дела по чл.343б. от НК – за управление на МПС след
употреба на алкохол или наркотици, за сравнение през 2017г. са били 222
броя, 16 броя дела за обида и клевета, за сравнение през 2017г. са били 8
броя, а през 2016г. – 3 броя.
От общо върнатите от обжалване през 2018г. 391 броя съдебни акта по
граждански дела 75.4 % /295 броя/ са потвърдени от въззивна инстанция,
8.95% /35 броя/ са изцяло отменени, 1.27 % /5 броя/ са изцяло отменени по
обективни причини, 11.25% /44 броя/ изменени.
От общо върнатите от обжалване през 2018г. 460 броя съдебни акта,
постановени по наказателни дела, 70.43% /324 броя/ са потвърдени от
въззивна инстанция, 23.47% /108 броя/ са изцяло отменени, 4.56% /21 броя/
изменени.

2
Анализът показва, че тези резултати са много добри, въпреки
обстоятелството, че реалната натовареност на работещите съдии в Районен
съд – Стара Загора /51,19 броя разгледани дела от съдия на месец/ е над
средната за страната.
Районен съд – Стара Загора разполага с 21 магистратски щата. Към
31.12.2018г. са заети 19 магистратски щата и 2 са вакантни, а през
м.декември един от съдиите е командирован в Административен съд –
Бургас, т.е. наказателните съдии са с два незаети щата, а в гражданско
отделение – с един незает щат. Към момента все още не е приключил
обявеният конкурс за един щат за съдия за Районен съд – Стара Загора,
обявен от ВСС през м.декември 2017г.
Данните за отменените и изменени съдебни актове показват, че
повишената натовареност не се е отразила на качеството на
правораздавателната дейност, което традиционно остава много високо.
Държавните съдебни изпълнители при Районен съд Стара Загора са
събрали през 2018г. общо 1 218 934 лева, при постъпили за събиране по
изпълнителни дела 2 297 797 лева. Съдиите по вписванията са вписали
През отчетната 2018г. са разгледани и вписани общо 13 222 акта.
В "Бюро съдимост" при Районен съд – Стара Загора през отчетната
2018г. са издадени 23 948 броя свидетелства за съдимост, в това число
6 482 броя електронни свидетелства за съдимост и 4 819 броя справки за
съдимост.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>